คุณกริช อัมโภชน์

ประธานกรรมการบริษัท

 

สารจากประธานกรรมการบริษัท

ปี 2563 ที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจของบริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ที่สามารถเข้ามาในตลาดทุน โดยบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และเริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ด้วยบริษัทยึดมั่นในเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการสินเชื่อรถบรรทุกมือสองของประเทศบนพื้นฐานของความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และโปร่งใส ภายใต้สโลแกน “ไมโครลิสซิ่ง ขวัญใจสิบล้อ”

บริษัทยังคงตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพองค์กร ทั้งทางด้านกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาการกำกับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการที่ประทับใจและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า สถาบันทางการเงิน ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งบุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมในการทำให้บริษัทประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งมา ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะช่วยกันขับเคลื่อนบริษัทให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

เว็บไซต์นี้เก็บคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้จะถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราและช่วยให้เราจำคุณได้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์การเรียกดูของคุณและวิเคราะห์และวัดผู้เข้าชมในเว็บไซต์นี้และสื่ออื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติม ยอมรับ