คณะกรรมการ

นายกริช อัมโภชน์

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• ประธานกรรมการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
• M.S.B.A Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Strategic Human Resource Management, Harvard Business School
• Advanced Management Program, Harvard Business School


• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2000
• หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 3/2010
• หลักสูตร Chartered Director Class (CDC)

ประสบการณ์การทำงาน

• กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
• วิทยากรประจำ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
   บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 

นายวินิตย์ ปิยะเมธาง

กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• กรรมการบริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
• กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร

การศึกษา

• ปริญญาตรี ด้านการศึกษาบัณฑิต (สาขาเคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
• ปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์บัณฑิต (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ มหาบัณฑิต (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 269/2019
• หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 44/2019

ประสบการณ์การทำงาน

• ปลัดอำเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
• เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดกระบี่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
• หัวหน้างานกิจการพิเศษ กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
• หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล สำนักงานจังหวัดอ่างทอง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
• หัวหน้าฝ่ายประมวลผลและรายงาน กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
• หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล สำนักงานจังหวัดชัยนาท สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
• ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
• หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
• ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
• รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

นางรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์

กรรมการบริษัท

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร

การศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 262/2018

ประสบการณ์การทำงาน

• บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ตำแหน่ง ตัวแทนระดับเขต พ.ศ. 2536 - 2546
• บริษัท สุรามหาราษฎร์ จำกัด ตำแหน่ง ตัวแทนจำหน่ายจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2524 – 2536
• บริษัท บุญรอด บริวเวอร์รี่ จำกัด ตำแหน่ง ตัวแทนจำหน่ายจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2524– 2536

นายธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์

กรรมการบริษัท

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 254/2018
• หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 42/2018

ประสบการณ์การทำงาน

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด
• ร้านธรรมศักดิ์ อะไหล่ยนต์ เจ้าของธุรกิจ พ.ศ.2522-2537
• ร้านกิจไพศาล อะไหล่ยนต์ หุ้นส่วนกิจการ พ.ศ. 2516-2522

รางวัลที่ได้รับ
• "คนดีศรีสยาม" สาขานักพัฒนาบริหารธุรกิจแบบอย่างดีเด่น ประจำปี 2561

นายธันยกร อัชญาวัฒน์

กรรมการบริษัท

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร

การศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 254/2018

ประสบการณ์การทำงาน

• บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด ตำแหน่ง กรรมการบริหาร ดูแลบริหารสาขา / ผู้จัดการสาขาสุพรรณบุรี พ.ศ. 2551 - 2558

• บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด ตำแหน่ง กรรมการบริหาร ดูแลบริหารสาขา / ผู้จัดการสาขากาญจนบุรี พ.ศ. 2545 – 2551

• บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการสาขานครปฐม พ.ศ. 2543 – 2544
 

 

นายเจษฏา อัชญาวัฒน์

กรรมการบริษัท

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร

การศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2018
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 259/2018

ประสบการณ์การทำงาน

• บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด ตำแหน่ง กรรมการบริหาร ดูแลฝ่ายบัญชีและการเงิน / ผู้จัดการ สาขาสุพรรณบุรีพ.ศ. 2558 – 2559

นายกฤษฏา อัชญาวัฒน์

กรรมการบริษัท

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร

การศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2018
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 262/2018

ประสบการณ์การทำงาน

• บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด ตำแหน่ง กรรมการบริหาร ดูแลฝ่ายดูแลฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาราชบุรี พ.ศ. 2553 - 2559

นายเกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์

กรรมการบริษัท

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร

การศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2018
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 259/2018

ประสบการณ์การทำงาน

• บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการบริหาร ดูแลฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร พ.ศ. 2558 ถึง ปัจจุบัน

• เจ้าของกิจการบ่อดินลาภชวา

นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการการตรวจสอบ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• กรรมการอิสระ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการการตรวจสอบ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

• ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านจรุงกลิ่น จำกัด ปัจจุบัน

• ที่ปรึกษา บริษัท เมโทรพลาย จำกัด ปี พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2552

• ที่ปรึกษา บริษัท ศรีสุชาติแกรนด์วิว จำกัด ปี พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2552

• อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสยาม ปี พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2550

• อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2545

• ที่ปรึกษา บริษัท ภูเก็ตศรีสุชาติ ขนส่ง จำกัด ปี พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2550

• ที่ปรึกษา บริษัท ศรีสุชาติแกรนด์วิว จำกัด ปี พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2552

• ผู้จัดการสำนักงานบัญชีธรรมิกการบัญชี ปี พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2552

• ที่ปรึกษา บริษัท รัตนะการเคหะ จำกัด ปี พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2542

• ที่ปรึกษา บมจ.กฤษดามหานคร ปี พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2540

• ผู้จัดการแผนกควบคุมงบประมาณ การปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2536

นายพิจักษณ์ จันทวิโรจน์

กรรมการอิสระ/กรรมการการตรวจสอบ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• กรรมการอิสระ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

• กรรมการการตรวจสอบ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

• ปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (กำลังศึกษา)

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ-บัญชี มหาวิทยาลัยสยาม

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
 

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2009

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 270/2019

ประสบการณ์การทำงาน

• อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.พี.เจ. การบัญชี จำกัด

• คณะกรรมการสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนเตรียมทหาร

• อาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน

• วิทยากรให้กับ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย บริษัทเอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ

• ผู้สอบบัญชีอิสระ

เว็บไซต์นี้เก็บคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้จะถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราและช่วยให้เราจำคุณได้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์การเรียกดูของคุณและวิเคราะห์และวัดผู้เข้าชมในเว็บไซต์นี้และสื่ออื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติม ยอมรับ