คณะกรรมการ

นายกริช อัมโภชน์

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• ประธานกรรมการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
• M.S.B.A Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Strategic Human Resource Management, Harvard Business School
• Advanced Management Program, Harvard Business School


• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2000
• หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 3/2010
• หลักสูตร Chartered Director Class (CDC)

ประสบการณ์การทำงาน

• กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
• วิทยากรประจำ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
   บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 

นายวิศาลท์ บูรณสันติกูล

กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
การศึกษา
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร รัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารองค์การ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตริ นิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน
 • ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาบริษัท อะเซฟทิค แพค (ประเทศไทย) จำกัด 
 • ปี 2556 - 2562 รองกรรมการผู้จัดการ บจ.กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง (บริษัทในกลุ่มการเงินของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
 • ปี 2555 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2548 - 2555 กรรมการผู้จัดการ บจ.เซ็นเตอร์ ออโต ลิส 
 • ปี 2531 - 2542 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์พารา จำกัด (มหาชน)

นางรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์

กรรมการบริษัท

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 262/2018

ประสบการณ์การทำงาน

• บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ตำแหน่ง ตัวแทนระดับเขต พ.ศ. 2536 - 2546
• บริษัท สุรามหาราษฎร์ จำกัด ตำแหน่ง ตัวแทนจำหน่ายจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2524 – 2536
• บริษัท บุญรอด บริวเวอร์รี่ จำกัด ตำแหน่ง ตัวแทนจำหน่ายจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2524– 2536

นายธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์

กรรมการบริษัท

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 254/2018
• หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 42/2018

ประสบการณ์การทำงาน

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด
• ร้านธรรมศักดิ์ อะไหล่ยนต์ เจ้าของธุรกิจ พ.ศ.2522-2537
• ร้านกิจไพศาล อะไหล่ยนต์ หุ้นส่วนกิจการ พ.ศ. 2516-2522

รางวัลที่ได้รับ
• "คนดีศรีสยาม" สาขานักพัฒนาบริหารธุรกิจแบบอย่างดีเด่น ประจำปี 2561

นายธันยกร อัชญาวัฒน์

กรรมการบริษัท

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการสินเชื่อ 
   บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 254/2018

ประสบการณ์การทำงาน

• บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด ตำแหน่ง กรรมการบริหาร ดูแลบริหารสาขา / ผู้จัดการสาขาสุพรรณบุรี พ.ศ. 2551 - 2558

• บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด ตำแหน่ง กรรมการบริหาร ดูแลบริหารสาขา / ผู้จัดการสาขากาญจนบุรี พ.ศ. 2545 – 2551

• บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการสาขานครปฐม พ.ศ. 2543 – 2544
 

 

นายเจษฏา อัชญาวัฒน์

กรรมการบริษัท

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

• รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการสินเชื่อ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2018
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 259/2018

ประสบการณ์การทำงาน

• บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด ตำแหน่ง กรรมการบริหาร ดูแลฝ่ายบัญชีและการเงิน / ผู้จัดการ สาขาสุพรรณบุรีพ.ศ. 2558 – 2559

นายกฤษฏา อัชญาวัฒน์

กรรมการบริษัท

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2018
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 262/2018

ประสบการณ์การทำงาน

• บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด ตำแหน่ง กรรมการบริหาร ดูแลฝ่ายดูแลฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาราชบุรี พ.ศ. 2553 - 2559

นายเกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์

กรรมการบริษัท

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

 

การศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2018
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 259/2018

ประสบการณ์การทำงาน

• บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการบริหาร ดูแลฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร พ.ศ. 2558 ถึง ปัจจุบัน

• เจ้าของกิจการบ่อดินลาภชวา

นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการการตรวจสอบ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• กรรมการอิสระ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการการตรวจสอบ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 270/2562
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2552
ประสบการณ์การทำงาน

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านจรุงกลิ่น จำกัด ปัจจุบัน

• ที่ปรึกษา บริษัท เมโทรพลาย จำกัด ปี พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2552

• ที่ปรึกษา บริษัท ศรีสุชาติแกรนด์วิว จำกัด ปี พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2552

• อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสยาม ปี พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2550

• อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2545

• ที่ปรึกษา บริษัท ภูเก็ตศรีสุชาติ ขนส่ง จำกัด ปี พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2550

• ที่ปรึกษา บริษัท ศรีสุชาติแกรนด์วิว จำกัด ปี พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2552

• ผู้จัดการสำนักงานบัญชีธรรมิกการบัญชี ปี พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2552

• ที่ปรึกษา บริษัท รัตนะการเคหะ จำกัด ปี พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2542

• ที่ปรึกษา บมจ.กฤษดามหานคร ปี พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2540

• ผู้จัดการแผนกควบคุมงบประมาณ การปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2536

นายพิจักษณ์ จันทวิโรจน์

กรรมการอิสระ/กรรมการการตรวจสอบ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• กรรมการอิสระ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
• กรรมการการตรวจสอบ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

• ปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (กำลังศึกษา)

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ-บัญชี มหาวิทยาลัยสยาม

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
 

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2009

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 270/2019

ประสบการณ์การทำงาน

• อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.พี.เจ. การบัญชี จำกัด

• คณะกรรมการสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนเตรียมทหาร

• อาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน

• วิทยากรให้กับ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย บริษัทเอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ

• ผู้สอบบัญชีอิสระ

นายเวทย์ นุชเจริญ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• กรรมการบริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
• กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

• ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) คณะเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• หลักสูตร Director Accreditation Program  (DAP) รุ่น 2558
• หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 31/2556

ประสบการณ์การทำงาน

• ปี 2563 - ปัจจุบัน บริษัท สหการประมูล จำกัด(มหาชน) กรรมการบริหาร

• ปี 2563 - ปัจจุบัน ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน (บสย FA Center) ผู้ทรงคุณวุฒิ

• ปี 2561 - ปัจจุบัน บริษัท ฮินซิตสุ (ประเทศไทย) จำกัด ประธานกรรมการ

• ปี 2561 - ปัจจุบัน บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูติลิตี้ แอนด์พาวเวอร์ จำกัด(มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา

• ปี 2561 - ปัจจุบัน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรรมการปฏิรูป

• ปี 2560 - ปัจจุบัน บริษัท สยามราชธานี จำกัด(มหาชน) ประธานกรรมการ

• ปี 2560 - ปัจจุบัน บริษัท ไทยเท็คโนกลาส จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ

• ปี 2560 - ปัจจุบัน บริษัท สยามเท็คนิคคอนกรีต จำกัด(มหาชน) ประธานกรรมการ

• ปี 2560 - ปัจจุบัน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษา

• ปี 2558 - ปัจจุบัน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

• ปี 2557 - ปัจจุบัน บริษัท ไทยฟูดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ     

 

เว็บไซต์นี้เก็บคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้จะถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราและช่วยให้เราจำคุณได้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์การเรียกดูของคุณและวิเคราะห์และวัดผู้เข้าชมในเว็บไซต์นี้และสื่ออื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติม ยอมรับ