นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ โดยที่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท แผนการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีภายใต้นโยบายดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลภายใต้นโยบายดังกล่าว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในครั้งต่อไป

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น รอบผลประกอบการ
   25 กุมภาพันธ์ 2564   22 เมษายน 2564  07 พฤษภาคม 2564        เงินสด             0.055 01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
เว็บไซต์นี้เก็บคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้จะถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราและช่วยให้เราจำคุณได้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์การเรียกดูของคุณและวิเคราะห์และวัดผู้เข้าชมในเว็บไซต์นี้และสื่ออื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติม ยอมรับ