ความเป็นมาของบริษัท


 
  บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยการริเริ่มจากผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรโครงการ Micro MBA รุ่นที่ 4 ซึ่งจัดการอบรมโดยหอการค้าจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยมีแกนนำหลักในการจัดตั้งบริษัทฯ ได้แก่ 1) นายธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์ 2) นายสุรชัย เติมคุนานนท์ 3) นายเกษม ศรมยุรา 4) นายเกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ 5) นายจิรศักดิ์ พรหมมณี และสมาชิก Micro MBA รุ่นที่ 4 อีก 30 กว่าคนซึ่งผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มีความรู้ความชำนาญ มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์ และธุรกิจอะไหล่รถยนต์ มานานกว่า45 ปี ได้แก่

 • กลุ่มธุรกิจร้านอะไหล่รถยนต์ กิจไพศาล ตลาดหนองพงนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • ร้านธรรมศักดิ์อะไหล่ยนต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • ร้านเพชรเกษมอะไหล่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ร้านอะไหล่ตลาดอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ร้านอะไหล่เทียนชัย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 • กลุ่มธุรกิจโชว์รูมรถยนต์และศูนย์บริการ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อต่าง ๆ เช่น HONDA FORD MAZDA NISSAN CHEVROLET MITSUBISHI
 • กลุ่มธุรกิจโรงโม่หินอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดราชบุรี
 • กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บ่อดิน บ่อทราย ปั๊มน้ำมัน

กลุ่มธุรกิจดังกล่าวได้เข้าร่วมลงทุนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายให้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ และ 10 ล้อ เป็นหลัก ส่วนใหญ่เป็นรถญี่ปุ่นยี่ห้อ ISUZU และ HINO ประมาณ 90% ส่วนยื่ห้ออื่นๆ ประมาณ 10% โดยเฉพาะนายธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์ และครอบครัว ซึ่งเป็นแกนนำในการก่อตั้งบริษัทฯ มีประสบการณ์ด้านการค้าอะไหล่รถยนต์ รถยนต์บรรทุกมากว่า 25 ปี มีความรู้ความชำนาญในการตรวจสอบสินเชื่อรถยนต์บรรทุกที่จะมาใช้บริการเช่าซื้อเหตุผลที่บริษัทฯ เน้นการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแก่รถยนต์บรรทุกที่ผ่านการใช้งานแล้ว (รถยนต์บรรทุกมือสอง) เนื่องจากยังมีบริษัทจำนวนน้อยที่ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์บรรทุกดังกล่าว รวมทั้งรถยนต์บรรทุกส่วนใหญ่เป็นรถที่ใช้ในการบริการขนส่ง สามารถสร้างรายได้และมีเงินมาชำระค่าบริการเช่าซื้อได้อย่างต่อเนื่อง สำนักงานทำการแห่งแรกที่บริษัทได้เริ่มเปิดดำเนินการเป็นอาคารพาณิชย์ 1 คูหา ตั้งอยู่บริเวณถนนทรงพล อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ต่อมาในปี พ.ศ.2545บริษัทฯได้ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 3 ชั้น บนที่ดินจำนวน 1 ไร่ เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยเปิดเป็นสำนักงานใหญ่

จนถึงปัจจุบัน กลุ่มลูกค้าที่บริษัทฯ ให้บริการได้แก่ กลุ่มบุคคลทั่วไป นิติบุคคล เต็นท์รถมือสอง กลุ่มรถยนต์บรรทุกเชิงพาณิชย์

ปัจจุบันบริษัทฯ มีสาขาทั้งหมดจำนวน 12 สาขา ได้แก่

 1. สำนักงานใหญ่ / สาขานครปฐม
 2. สาขาราชบุรี
 3. สาขากาญจนบุรี
 4. สาขาสุพรรณบุรี
 5. สาขานครราชสีมา
 6. สาขาชลบุรี
 7. สาขาขอนแก่น
 8. สาขาพิษณุโลก
 9. สาขาสระบุรี
 10. สาขาอุบลราชธานี
 11. สาขานครสวรรค์
 12. สาขาสุราษฎร์ธานี

ในอนาคต บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศเช่น จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง อุดรธานี ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ และประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น รวมทั้งบริษัทฯ มีเป้าหมายในการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในระยะเวลาอันใกล้ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมเงินทุนและให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น สามารถขยายสาขาเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึงมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล มีความมั่นคง และเติบโตก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทตามช่วงเวลา

 • 2537       : บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2537 ภายใต้ชื่อ “บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยเช่าอาคารพาณิชย์ 1 คูหา ภายในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นอาคารสำนักงานแห่งแรกของบริษัท
 • 2542       : เปิดสำนักงานสาขาราชบุรี
 • 2545       : เปิดสำนักงานสาขากาญจนบุรี พร้อมทั้งดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ 3 ชั้น บนที่ดินขนาด 1 ไร่ ริมถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท
 • 2551       : เปิดสำนักงานสาขาสุพรรณบุรี
 • 2552       : เปิดสำนักงานสาขานครราชสีมา
 • 2557       : เปิดสำนักงานสาขาชลบุรี และสาขาขอนแก่น
 • 2558       : เปิดสำนักงานสาขาพิษณุโลก สาขาสระบุรี สาขาอุบลราชธานี และสาขานครสวรรค์ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 500 ล้านบาท และว่าจ้างบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
 • 2559       : ว่าจ้างบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี
 • 2560       : เปิดสำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี และว่าจ้างบริษัท กรุงเทพที่ปรึกษากฎหมาย จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมาย
 • 2561       : เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 700 ล้านบาท และว่าจ้างบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
 • 2562       : บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)” ในวันที่ 17 กันยายน 2562