คณะผู้บริหาร

นายวินิตย์ ปิยะเมธาง

กรรมการผู้จัดการ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• กรรมการบริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
• กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร

การศึกษา

• ปริญญาตรี ด้านการศึกษาบัณฑิต (สาขาเคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
• ปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์บัณฑิต (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ มหาบัณฑิต (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 269/2019
• หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 44/2019

ประสบการณ์การทำงาน

• ปลัดอำเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

• เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดกระบี่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

• หัวหน้างานกิจการพิเศษ กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

• หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล สำนักงานจังหวัดอ่างทอง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

• หัวหน้าฝ่ายประมวลผลและรายงาน กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

• หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล สำนักงานจังหวัดชัยนาท สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

• ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

• หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

• ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

• รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

นางรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์

รองกรรมการผู้จัดการ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร

การศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 262/2018

ประสบการณ์การทำงาน
• บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ตำแหน่ง ตัวแทนระดับเขต พ.ศ. 2536 - 2546
• บริษัท สุรามหาราษฎร์ จำกัด ตำแหน่ง ตัวแทนจำหน่ายจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2524 – 2536
• บริษัท บุญรอด บริวเวอร์รี่ จำกัด ตำแหน่ง ตัวแทนจำหน่ายจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2524– 2536
 

นายธันยกร อัชญาวัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร

การศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 254/2018

ประสบการณ์การทำงาน

• บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด ตำแหน่ง กรรมการบริหาร ดูแลบริหารสาขา / ผู้จัดการสาขาสุพรรณบุรี พ.ศ. 2551 - 2558

• บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด ตำแหน่ง กรรมการบริหาร ดูแลบริหารสาขา / ผู้จัดการสาขากาญจนบุรี พ.ศ. 2545 – 2551

• บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการสาขานครปฐม พ.ศ. 2543 – 2544
 

การอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 254/2018

นายเจษฏา อัชญาวัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร

การศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2018
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 259/2018

ประสบการณ์การทำงาน

• บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด ตำแหน่ง กรรมการบริหาร ดูแลฝ่ายบัญชีและการเงิน / ผู้จัดการ สาขาสุพรรณบุรีพ.ศ. 2558 – 2559

นายกฤษฏา อัชญาวัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร

การศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2018
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 262/2018

ประสบการณ์การทำงาน

• บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด ตำแหน่ง กรรมการบริหาร ดูแลฝ่ายดูแลฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาราชบุรี พ.ศ. 2553 - 2559
 

 

นายเกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร

การศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2018
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 259/2018

ประสบการณ์การทำงาน

• บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการบริหาร ดูแลฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร พ.ศ. 2558 ถึง ปัจจุบัน

• เจ้าของกิจการบ่อดินลาภชวา

นายปรีดา ไอรมณีรัตน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• กรรมการบริหาร บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร

การศึกษา

• โครงการ มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 270/2019

ประสบการณ์การทำงาน

• ที่ปรึกษาทางเทคนิค, บริษัท Duco Technology Limited (Hong Kong)
• ที่ปรึกษาทางเทคนิค, บริษัท Dymek Asia Company Limited (Hong Kong)
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรม บริษัท วาเลนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นายกานต์ดนัย ชลสุวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน
• กรรมการบริหาร บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
• ปริญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) (การจัดการธุรกิจทั่วไป) มหาวิทยาลัยศิลปากร

• หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program (CFO) รุ่นที่ 22
• หลักสูตร Orientation Program (CFO) รุ่นที่ 5
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 168/2020

ประสบการณ์การทำงาน

• ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ผู้อำนวยฝ่ายบัญชีและการเงิน
• รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวิสารท์ เวทยานุกูล

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน
• กรรมการบริหาร บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

• ปริญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

• หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program (CFO) รุ่นที่ 22
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 99/2019
• หลักสูตร Orientation Program (CFO) รุ่นที่ 8

ประสบการณ์การทำงาน

• หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ บริษัท ปัญญาเวชอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
• ผู้ช่วยผู้อำนวยการบัญชีการเงิน บริษัท เจียงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
• ผู้จัดการบัญชีการเงิน บริษัท วี.เอส.เคม 1970 จำกัด
• ผู้อำนวยการบัญชีการเงิน บริษัท มายซิมเปิลไลฟ์ จำกัด
• ผู้อำนวยการบัญชีการเงิน บริษัท เจียงฮอนด้า จำกัด
• ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อุดรเฟรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสริมสุขสแครป จำกัด

เว็บไซต์นี้เก็บคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้จะถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราและช่วยให้เราจำคุณได้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์การเรียกดูของคุณและวิเคราะห์และวัดผู้เข้าชมในเว็บไซต์นี้และสื่ออื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติม ยอมรับ