คณะผู้บริหาร

นายวิศาลท์ บูรณสันติกูล

กรรมการผู้จัดการ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
 • กรรมการ  บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
การศึกษา
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร รัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารองค์การ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน
 • ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาบริษัท อะเซฟทิค แพค (ปรเะเทศไทย) จำกัด
 • ปี 2556 - 2562 รองกรรมการผู้จัดการ บจ. กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง (บริษัทในกลุ่มการเงินของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2548 - 2555 กรรมการผู้จัดการ บจ.เซ็นเตอร์ ออโต ลิส
 • ปี 2531 - 2542 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์พารา จำกัด (มหาชน)

นางรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 262/2018

ประสบการณ์การทำงาน
• บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ตำแหน่ง ตัวแทนระดับเขต พ.ศ. 2536 - 2546
• บริษัท สุรามหาราษฎร์ จำกัด ตำแหน่ง ตัวแทนจำหน่ายจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2524 – 2536
• บริษัท บุญรอด บริวเวอร์รี่ จำกัด ตำแหน่ง ตัวแทนจำหน่ายจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2524– 2536
 

นายเจษฏา อัชญาวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการสินเชื่อ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

• รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการสินเชื่อ คณะกรรมการบริหาร 
   บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2018
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 259/2018

ประสบการณ์การทำงาน

• บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด ตำแหน่ง กรรมการบริหาร ดูแลฝ่ายบัญชีและการเงิน / ผู้จัดการ สาขาสุพรรณบุรีพ.ศ. 2558 – 2559

นายปรีดา ไอรมณีรัตน์

รองกรรมการผู้จัดการด้านทรัพยากรและการลงทุน

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• กรรมการบริหาร บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

• รองกรรมการผู้จัดการด้านทรัพยากรและการลงทุน 
   บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

• โครงการ มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 270/2019

ประสบการณ์การทำงาน

• ที่ปรึกษาทางเทคนิค, บริษัท Duco Technology Limited (Hong Kong)
• ที่ปรึกษาทางเทคนิค, บริษัท Dymek Asia Company Limited (Hong Kong)
 

นายกานต์ดนัย ชลสุวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน
   บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 
• เลขานุการบริษัท บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริหาร บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
• ปริญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) (การจัดการธุรกิจทั่วไป) มหาวิทยาลัยศิลปากร

• หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program (CFO) รุ่นที่ 22
• หลักสูตร Orientation Program (CFO) รุ่นที่ 5
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 168/2020

ประสบการณ์การทำงาน

• ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ผู้อำนวยฝ่ายบัญชีและการเงิน
• รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายธันยกร อัชญาวัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการสินเชื่อ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการสินเชื่อ 
   บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 254/2018

ประสบการณ์การทำงาน

• บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด ตำแหน่ง กรรมการบริหาร ดูแลบริหารสาขา / ผู้จัดการสาขาสุพรรณบุรี พ.ศ. 2551 - 2558

• บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด ตำแหน่ง กรรมการบริหาร ดูแลบริหารสาขา / ผู้จัดการสาขากาญจนบุรี พ.ศ. 2545 - 2551

• บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการสาขานครปฐม พ.ศ. 2543 - 2544
 

การอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 254/2018

นายวิสารท์ เวทยานุกูล

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน 
   บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริหาร บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

• ปริญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

• หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program (CFO) รุ่นที่ 22
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 99/2019
• หลักสูตร Orientation Program (CFO) รุ่นที่ 8

ประสบการณ์การทำงาน

• หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ บริษัท ปัญญาเวชอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
• ผู้ช่วยผู้อำนวยการบัญชีการเงิน บริษัท เจียงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
• ผู้จัดการบัญชีการเงิน บริษัท วี.เอส.เคม 1970 จำกัด
• ผู้อำนวยการบัญชีการเงิน บริษัท มายซิมเปิลไลฟ์ จำกัด
• ผู้อำนวยการบัญชีการเงิน บริษัท เจียงฮอนด้า จำกัด
• ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อุดรเฟรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสริมสุขสแครป จำกัด

เว็บไซต์นี้เก็บคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้จะถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราและช่วยให้เราจำคุณได้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์การเรียกดูของคุณและวิเคราะห์และวัดผู้เข้าชมในเว็บไซต์นี้และสื่ออื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติม ยอมรับ