การประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น

 
Year :  
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
   ดาวน์โหลด
 • คำถาม - คำตอบ ที่เกี่ยวข้องจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
   ดาวน์โหลด
 • แจ้งมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
   ดาวน์โหลด
 • คู่มือการใช้งาน ระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)
   ดาวน์โหลด
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM (ฉบับเต็ม)
   ดาวน์โหลด
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563
   ดาวน์โหลด
 • ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
   ดาวน์โหลด
 • ประวัติผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
   ดาวน์โหลด
 • ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
   ดาวน์โหลด
 • นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
   ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะ
   ดาวน์โหลด
 • ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
   ดาวน์โหลด
 • คำแนะนำวิธีการและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
   ดาวน์โหลด
 • เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
   ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
   ดาวน์โหลด
 • แผนที่สถานที่ถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
   ดาวน์โหลด
 • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ภาษาไทย)
   ดาวน์โหลด
 • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ภาษาอังกฤษ)
   ดาวน์โหลด
เว็บไซต์นี้เก็บคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้จะถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราและช่วยให้เราจำคุณได้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์การเรียกดูของคุณและวิเคราะห์และวัดผู้เข้าชมในเว็บไซต์นี้และสื่ออื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติม ยอมรับ