อัตราค่าธรรมเนียม

 อัตราค่าธรรมเนียม
1.ค่าธรรมเนียมตรวจสอบหลักประกันเริ่มต้น 2,000 บาท
2.ค่าธรรมเนียมหลังจากอนุมัติสินเชื่อ(แต่ก่อนจะทำชุดโอน) 6,000 บาท
3.ค่าอากรแสตมป์ 0.1%ของยอดจัดรวมดอกเบี้ย + 20บาทหรือ35บาท
        3.1) มีผู้ค้ำประกัน 1 คน เสีย 20บาท
        3.2) มีผู้ค้ำประกัน 2 คน เสีย 35 บาท