ร่วมงาน กับเรา

สวัสดิการพื้นฐานและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพกับบริษัท
สวัสดิการพื้นฐานของบริษัท : บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงาน "เสมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน" จึงมีนโยบายในการดูแลค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ
ที่ช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานไปจนถึงครอบครัวพนักงานให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติงานระดับเดียวกับบริษัทชั้นนำของประเทศ ดังนี้
 • ค่าตอบแทนการทำงาน
 • ค่าครองชีพ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ และความสามารถพนักงาน)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักกรณีออกต่างจังหวัด
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • สวัสิการชุดยูนิฟอร์ม
 • การฝึกอบรม / สัมมนา
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ค่าจัดงานฌาปนกิจศพ พนักงาน หรือสมาชิกของครอบครัวพนักงานเสียชีวิต (บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตร)
 

“พนักงานคือทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดของบริษัท ”

เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ:    บริษัทมีหลักเกณฑ์ มีการวางแผนพัฒนาอาชีพที่เป็นระบบในการเลื่อนขั้น และตำแหน่งงาน ที่เป็นธรรม และเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการทำงานของบุคลากร ให้สั่งสมประสบการณ์ และผลงานให้มีคุณภาพ และมีศักยภาพที่เพียงพอและเหมาะสมในการที่จะดำรงตำแหน่ง

จำนวน : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

หน้าที่และรายละเอียดของงาน • ติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

• นำเสนอข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงของบริษัทให้แก่นักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

• สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักวิเคราะห์และผู้ลงทุน

• เสริมสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อนักลงทุน

• ประสานงานและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานนักลงทุนสัมพันธ์แก่ผู้บริหารบริษัท

• เป็นคนกลางในการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกบริษัท

• ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของข้อมูลเพื่อสนับสนุนผู้บริหารของบริษัท ในการติดต่อกับบุคคลภายนอกรวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

• จัดประชุมนักวิเคราะห์ นักลงทุน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท

• ชี้แจงให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์และนักลงทุน

• รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุน ผู้วิเคราะห์

• ดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นตัวกลางในการรับข้อเสนอแนะจากนักลงทุนผู้ถือหุ้น ผู้วิเคราะห์ เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร

• ติดตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัท และข่าวสารต่างๆ ในตลาด และบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเพื่อประเมินผลกระทบ และเสนอแนวทางแก้ไข

• ติดตามกฎ ระเบียบของทางราชการ และหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อนำมาปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ

• จัดทำและรวบรวมข้อมูลของบริษัทอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และเป็นไปตามกฎระเบียบของทางการและจัดเตรียมข้อมูล เพื่อนำเสนอนักลงทุน วิเคราะห์ บุคคลภายในและภายนอก

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศหญิง / ชาย

อายุ : 25 - 38 ปี

วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์

มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวางแผน การคิดกลยุทธ์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การบริหารความเสี่ยง

การเจราจาต่อรอง การประสานงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้

มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม Word, Excel, Power Point ได้ดี

 

กรอกใบสมัคร

จำนวน : 1 อัตรา

 

เงินเดือน : ตามประสบการณ์ และตามที่ตกลง

 

หน้าที่และรายละเอียดของงาน  -วางแผนการจัดกิจกรรมส่งสริมการตลาดให้แก่กลุ่มลูกค้า

 

-ให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัท

 

-ออกแบบและสร้างสือประชาสัมพันธ์ของบริษัท

 

-ดูแลควบคุมและประสานงานกับลูกค้าภายในและภายนอก

 

-จัดทำรวบรวมรายงานพร้อมสรุปรายงานเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนางานต่อไป

 

-งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายเพศ ชาย-หญิง 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

เพศหญิง / ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป

 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท ด้านการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี ในตำแหน่งด้านการตลาด

 

มีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความมุ่งมั่น มีความกระตือรือร้น มีภาวะผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และมีความคิดสร้างสรรค์

 

รักงานบริการมีทัศนคติที่ดีต่อการขาย

 

เดินทางไปต่างจังหวัดได้

กรอกใบสมัคร

จำนวน : 20 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์ และตามที่ตกลง

หน้าที่และรายละเอียดของงาน -ติดตามเร่งรัดหนี้สิน และเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระ

-ติดตามการยึดรถ ในกรณีที่มีการค้างชำระ จนถึงที่สุด

-เจรจาต่อรอง กับลูกค้า ในกรณี การเร่งรัดการขำระด่วน

-ดูแลส่วนงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อคุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ ชาย-หญิง

อายุ 23 ปีขึ้นไป ถ้าเป็นชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

มีประสบการณ์เกี่ยวกับไฟแนนซ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

กรอกใบสมัคร

จำนวน : 50 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/หรือตามที่ตกลง

หน้าที่และรายละเอียดของงาน 1.ติดต่อเจ้าของเต๊นท์รถ สร้างความสัมพันธ์

2.ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ผู้เช่าซื้อ และเอกสารสัญญา

3.ทำรายงาน สรุปเอกสารเสนอข้อมูลผู้เช่าซื้อ ผู้จัดการ

4.ติดต่อขนส่ง ผู้เช่าซื้อ ในการโอนรถ

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ ชาย-หญิง อายุ 23ปี ขึ้นไป

ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หรือต่ำกว่าหากมีประสบการณ์โดยตรง

สามารถปฏิบัติงานภาคสนามนอกสถานที่ได้

ประเมินสถานะการณ์ตลาดและพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่

กรอกใบสมัคร