ร่วมงาน กับเรา

สวัสดิการพื้นฐานและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพกับบริษัท
สวัสดิการพื้นฐานของบริษัท : บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงาน "เสมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน" จึงมีนโยบายในการดูแลค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ
ที่ช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานไปจนถึงครอบครัวพนักงานให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติงานระดับเดียวกับบริษัทชั้นนำของประเทศ ดังนี้
 • ค่าตอบแทนการทำงาน
 • ค่าครองชีพ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ และความสามารถพนักงาน)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักกรณีออกต่างจังหวัด
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม
 • การฝึกอบรม / สัมมนา
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ค่าจัดงานฌาปนกิจศพ พนักงาน หรือสมาชิกของครอบครัวพนักงานเสียชีวิต (บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตร)
 

“พนักงานคือทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดของบริษัท ”

เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ:    บริษัทมีหลักเกณฑ์ มีการวางแผนพัฒนาอาชีพที่เป็นระบบในการเลื่อนขั้น และตำแหน่งงาน ที่เป็นธรรม และเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการทำงานของบุคลากร ให้สั่งสมประสบการณ์ และผลงานให้มีคุณภาพ และมีศักยภาพที่เพียงพอและเหมาะสมในการที่จะดำรงตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. กำกับดูแลการจัดทำแผนกลยุทธ์ นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ด้านสภาพคล่อง และด้านปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี และให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายของบริษัท
 2. กำกับดูแลภาพรวมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สอดคล้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับอื่น และให้การปฏิบัติงานไม่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบของธบริษัท
 3. กำกับดูแลการทบทวนและตรวจสอบ (Assure) กระบวนการอนุมัติสินเชื่อ การจัด Rating คุณภาพการคัดเลือกและวิเคราะห์ลูกค้า และการทบทวนวงเงินสินเชื่อ เพื่อให้กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ รวมถึงการกําหนดอํานาจอนุมัติสินเชื่อ ทบทวนอํานาจในการอนุมัติสินเชื่อ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยคํานึงถึงความเสี่ยงและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
 4. กํากับดูแลการทบทวนดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงทียอมรับได้ (Risk Tolerance) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 5. กํากับดูแลการพัฒนาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงและระบบเตือนภัยความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Early Warning System) และการทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress test) เพื่อประเมินความเสียหายหรือผลกระทบต่อความมั่นคงของฐานะและการดำเนินการในด้านต่างๆ ของบริษัท  
 6. กํากับดูแลการพัฒนาฐานข้อมูลและรายงานการบริหารเสี่ยงให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และเป็นปัจจุบัน
 7. กํากับดูแลและติดตามให้หน่วยงานต่างๆ มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม (Risk Facilitator) โดยให้มีการระบุประเมิน จัดการ และติดตามความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสในการเกิดความสูญเสียจากการดำเนินงาน รวมทั้งเพื่อนําเสนอข้อมูลให้แก่ผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสม
 8. กํากับดูแลการให้ความรู้ คําปรึกษา และการสร้างความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และกำกับดูแลการให้ข้อสังเกต/ ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธฺภาพในทุกหน่วยงาน และการให้ข้อสังเกต/ ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติงานและนโยบายของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ
 9. กำกับดูแลการติดตามและเฝ้าระวังรายการธุรกรรมที่ผิดปกติ และติดตามป้องกัน แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกค้า
 10. กำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ในฐานะเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) และ ผู้บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Manager) และติดตามให้หน่วยงานปฏิบัติตามกรอบนโยบายบริหารความเสี่ยงในระดับที่บริษัทยอมรับได้
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และด้านกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ นโยบาย หลักเกณฑ์มาตรฐานสากลโดยเฉพาะด้านการบริหารความเสี่ยง
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจลิสซิ่ง หรือเช่าซื้อ หรือธุรกิจสถาบันการเงิน ในภาพรวม ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
 • มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงเป็นผู้มีทัศนคติที่ดี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Excel และ Powerpoint เป็นอย่างดี

กรอกใบสมัคร

-เพศหญิง/ชาย อายุ30ปีขึ้นไป วุฒิป.ตรีขึ้นไป
- มีความรู้ทางการบัญชี ประสบการณ์ทำงานปิดบัญชี
-มีประสบการณ์สอบทานการบันทึกบัญชีทั่วไป 
- ตรวจสอบและจัดทำรายละเอียดประกอบการบันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงิน
- หากมีประสบการณ์การทำงานธุรกิจการเงินเช่นการธนาคาร เช่าซื้อ และโบรกเกอร์ ประกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัคร

-เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
-ประสบการณ์3-5 ปี
-มีประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับISO27001:2013,ITIL,PMI2
-มีทักษะในการเขียนโปรแกรม หรือ Network design

กรอกใบสมัคร

-เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
-ประสบการณ์3-5 ปี
-มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบงานด้วยPHP,Node,Js,Visual Studio.Net(MVC or Core),Java,Javascript,React,SQLServer,SQLCommand

กรอกใบสมัคร

-มีประสบการณ์ในการออกแบบFlow
-จัดทำSpecificationในการนำไปพัฒนาระบบงาน
-สามารถใช้งานSQL Command ได้เป็นอย่างดี
-มีทักษะในการประสานงานUserได้เป็นอย่างดี
-มีทักษะในการทดสอบระบบและออกแบบการทดสอบ

กรอกใบสมัคร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  - ดำเนินการตามแผนงานด้านการออกแบบพัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านระบบโครงสร้างของเทคโนโลยีสารสนเทศ   เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยนายและเป้าหมายของบริษัท
คุณสมบัติของตำแหน่งงาน
- ไม่จำกัดเพศอายุ24 – 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงานที่่เกี่ยวข้อง 0 – 7 ปี
- มีความเป็นผู้นำ / มีทักษะในการสื่อสารจูงใจ / มีความรู้ด้าน Server, Network
- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ

กรอกใบสมัคร

หน้าที่และรายละเอียดงาน
1.สอบทานความถูกต้องของการบันทึกบัญชีและภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง
2.จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ 
3.ติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงินให้แก่ผู้บริหาร
4.ปรับปรุงระบบงานการควบคุมภายใน 

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย/หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี   สาขาการบัญชี
-สามารถใช้สูตร Excel และโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้เป็นอย่างดี
-มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง ทนต่อเเรงกดดันได้ดี
-ประสบการณ์ด้านลิสซิ่ง หรือ สินเชื่อเช่าซื้อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัคร

จำนวน : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/หรือตามที่ตกลง

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1.ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดปล่อยสินเชื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
2.ควบคุมการปฏิบัติงานภายในสาขาให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด
3.ควบคุมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายภายในสาขาให้ไม่เกินนโยบายที่บริษัทกำหนด
4.ให้คำปรึกษาในการติดตามรวบรวมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อนำมาพิจารณาประกอบการให้สินเชื่อกับลูกค้าแต่ละราย
5.ตรวจสอบรายงานขอสินเชื่อ พร้อมทั้งให้ความเห็นการขอสินเชื่อของลูกค้าแต่ละรายเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
6.ควบคุมการบริหารหนี้ (NPL) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหนี้เสีย
7.บริการหลังการเช่าซื้อ ทั้งลูกค้า คู่ค้า รายเก่า รายใหม่ เพื่อรักษาฐานลูกค้าของบริษัทฯ และขยายฐานลูกค้ารายใหม่
8.ให้คำปรึกษา แนะนำเทคนิคความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สินเชื่อและการติดตามหนี้ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสาขา
9.กำกับดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสาขาและให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในสาขา
10.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศหญิง/ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
-ประสบการณ์ด้านสินเชื่อ อย่างน้อย 2 ปี
-วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีบุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ
-มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบพบปะผู้คน มีภาวะผู้นำ มีความรู้งานนิติกรรมสัญญา
-มีปฎิภาณไหวพริบและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
-มีความสามารถในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
 

กรอกใบสมัคร

จำนวน : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/หรือตามที่ตกลง

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. ค้นหาข้อมูลเพื่อนำมาประเมินสภาวะแวดล้อมทางการตลาดและการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อการขอสินเชื่อจากลูกค้า
2. ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารประกอบการขอสินเชื่อจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. พบปะลูกค้าเพื่อตรวจสอบสถานที่และรวบรวมข้อมูลประวัติส่วนตัวและข้อมูลอื่นๆที่มีผลต่อการพิจารณาขอสินเชื่อ
4. ติดตามและรวบรวมเอกสารประกอบต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อนำมาพิจารณาประกอบการให้สินเชื่อกับลูกค้าแต่ละราย
5. จัดทำรายงานการขอสินเชื่อ พร้อมทั้งให้ความเห็นการขอสินเชื่อของลูกค้าแต่ละรายเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
6. จัดทำรายงานวิเคราะห์สินเชื่อที่เกินวงเงินอนุมัติ ตลอดจนสินเชื่อที่นอกเหนือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นเพื่อนำส่งให้คณะกรรมการสินเชื่อพิจารณา
7. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมทางด้านการตลาด และสินเชื่อด้วยช่องทางต่างๆ เพื่อจูงใจให้ลูกค้าสนใจที่จะขอสินเชื่อจากบริษัท 
8. ติดตามการขอวงเงินของลูกหนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติ     
9. ดูแลลูกหนี้ที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อป้องกันการเกิดหนี้เสีย
10. ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                                                                                                                           

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- การศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา 
- หากมีประสบการณ์ทำงานด้านสินเชื่อเช่าซืื้อ หรือ สถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่
- มีความซื่อสัตย์ อดทนขยันหมั่นเพียร กระตือรือร้น พร้อมที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความริเริ่ม

 

กรอกใบสมัคร

- Coordinate between IT parties (NCB-Vendor-user)
- Handle NCB data quality process and submission
- Develop and maintenance of software to support business requirement
- Execute Unit Test and System Integration Test
- Programmer
- Web Developer
- Provide application support to end -user

คุณสมบัติ
1.เพศหญิง/ชาย
2.อายุ 23-30 ปี
3.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4.มีประสบการณ์ 0-3 ปี
5.SQL WEB VBNET PHP C VB ASP

กรอกใบสมัคร
เว็บไซต์นี้เก็บคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้จะถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราและช่วยให้เราจำคุณได้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์การเรียกดูของคุณและวิเคราะห์และวัดผู้เข้าชมในเว็บไซต์นี้และสื่ออื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติม ยอมรับ