ร่วมงาน กับเรา

สวัสดิการพื้นฐานและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพกับบริษัท
สวัสดิการพื้นฐานของบริษัท : บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงาน "เสมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน" จึงมีนโยบายในการดูแลค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ
ที่ช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานไปจนถึงครอบครัวพนักงานให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติงานระดับเดียวกับบริษัทชั้นนำของประเทศ ดังนี้
 • ค่าตอบแทนการทำงาน
 • ค่าครองชีพ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ และความสามารถพนักงาน)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักกรณีออกต่างจังหวัด
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม
 • การฝึกอบรม / สัมมนา
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ค่าจัดงานฌาปนกิจศพ พนักงาน หรือสมาชิกของครอบครัวพนักงานเสียชีวิต (บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตร)
 

“พนักงานคือทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดของบริษัท ”

เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ:    บริษัทมีหลักเกณฑ์ มีการวางแผนพัฒนาอาชีพที่เป็นระบบในการเลื่อนขั้น และตำแหน่งงาน ที่เป็นธรรม และเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการทำงานของบุคลากร ให้สั่งสมประสบการณ์ และผลงานให้มีคุณภาพ และมีศักยภาพที่เพียงพอและเหมาะสมในการที่จะดำรงตำแหน่ง

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.ควบคุมและบริหารงานสาขา ให้เป็นไปตามระเบียบ เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและมีกำไรสูงสุด

2.บังคับบัญชาพนักงานในสาขา ให้ร่วมมือปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระเบียบวินัย

3.พัฒนางานบริการเพื่อลูกค้า ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว มีความพึงพอใจที่ได้รับบริการทุกครั้ง

4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่ บริษัท

5.แสวงหาลูกค้าเพื่อขยายฐานลูกค้ารายใหม่ ตลอดจนดูแลและบริการลูกค้ารายเดิมเพื่อรักษาฐานลูกค้า และบริหารคุณภาพหนี้ของสาขาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย – หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
- ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานด้านสินเชื่อเช่าซื้อ หรือ สถาบันการเงิน ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหรือ ผู้จัดการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
- สามารถขันรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขันขี่
- มีความซื่อสัตย์ อดทนขยันหมั่นเพียร กระตือรือร้น พร้อมที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความริเริ่ม

กรอกใบสมัคร

จำนวน : 50 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/หรือตามที่ตกลง

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.หาลูกค้า คู่ค้า ตัวแทน เพื่อเพิ่มช่องทางการปล่อยสินเชื่อ
2.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของเต๊นท์รถ 
2.ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ผู้เช่าซื้อ และเอกสารสัญญา
3.จัดทำรายงานวิเคราะห์สินเชื่อ 
4.ติดต่อขนส่ง ผู้เช่าซื้อ ในการโอนรถ
5.ติดตามเร่งรัดหนี้สิน และเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระ
6.ติดตามการยึดรถ ในกรณีที่มีการค้างชำระ จนถึงที่สุด
7.เจรจาต่อรอง กับลูกค้า ในกรณี การเร่งรัดการขำระด่วน
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- การศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา 
- หากมีประสบการณ์ทำงานด้านสินเชื่อเช่าซืื้อ หรือ สถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
-สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่
-มีความซื่อสัตย์ อดทนขยันหมั่นเพียร กระตือรือร้น พร้อมที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความริเริ่ม

 

กรอกใบสมัคร