ร่วมงาน กับเรา

สวัสดิการพื้นฐานและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพกับบริษัท
สวัสดิการพื้นฐานของบริษัท : บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงาน "เสมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน" จึงมีนโยบายในการดูแลค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ
ที่ช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานไปจนถึงครอบครัวพนักงานให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติงานระดับเดียวกับบริษัทชั้นนำของประเทศ ดังนี้
 • ค่าตอบแทนการทำงาน
 • ค่าครองชีพ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ และความสามารถพนักงาน)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักกรณีออกต่างจังหวัด
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • สวัสิการชุดยูนิฟอร์ม
 • การฝึกอบรม / สัมมนา
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ค่าจัดงานฌาปนกิจศพ พนักงาน หรือสมาชิกของครอบครัวพนักงานเสียชีวิต (บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตร)
 

“พนักงานคือทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดของบริษัท ”

เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ:    บริษัทมีหลักเกณฑ์ มีการวางแผนพัฒนาอาชีพที่เป็นระบบในการเลื่อนขั้น และตำแหน่งงาน ที่เป็นธรรม และเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการทำงานของบุคลากร ให้สั่งสมประสบการณ์ และผลงานให้มีคุณภาพ และมีศักยภาพที่เพียงพอและเหมาะสมในการที่จะดำรงตำแหน่ง

1.ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประมวลผลลูกหนี้เช่าซื้อ รวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายประกอบสัญญา
2.ตรวจสอบการประมวลผลลูกหนี้เช่าซื้อ รวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายประกอบสัญญา
3.ตรวจสอบรายงานก่ารรับรู้รายได้
4.ตรวจสอบรายงานเกี่ยวกับรถยึด ได้แก่ รายงานปิดรถยึด รายงานขายรถยึด และรายงานรถยึดคงเหลือ
 

กรอกใบสมัคร

จำนวนที่รับ 2 อัตรา

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1.สำรวจข้อมูลและสถานการณ์ทางด้านการตลาดเพื่อนำมาวิเคราะห์คู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนคู่แข่งขัน
2.จัดทำรายงานการเก็บรวบรวมข้อมูล/ปัญหาที่พบ และข้อเสนอแนะทางด้านการตลาด เสนอต่อผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร
3.จัดทำโปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้
4.สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสาขาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันเป็นหนึ่งเดียว และเพื่อให้นำไปสู่เป้าหมายขององค์กรที่ตั้งใว้
5.จัดทำแผนการตลาด
6.งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป
- สามารถขับรถและเดินทางไปต่างจังหวัดได้
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ 
- มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ ชอบพบปะผู้คน

กรอกใบสมัคร

จำนวนที่รับ 1 อัตรา

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1.งานเลขานุการบริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท,คณะกรรมการบริหาร,ผู้ถือหุ้น,ผู้จัดการสาขา โดยจัดทำเอกสารนัดหมายการประชุม,เอกสารประกอบวาระการประชุม จดรายงานการประชุมส่งรายงานการประชุม  ติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุม
2.งานอำนวยการผู้ถือหุ้นจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น งานธุรกรรมหุ้น  งานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานธุรกรรมหุ้น
3.งานสารบรรณของบริษัทจัดทำระเบียบงานสารบรรณของบริษัท และคู่มือปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลและ
4.งานประสานการจัดทำแผนธุรกิจประสานการจัดทำแผนธุรกิจร่วมกับ CFO โดยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผน ผลิตและแจกจ่ายเอกสารแผนธุรกิจ
5.งานอาคารสถานที่จัดการให้มีการดูแล บำรุงรักษาอาคารสำนักงานใหญ่ เช่น การรักษาความสะอาด การดูแลรักษาพรรณไม้ และ การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
6.งานอำนวยการทั่วไป งานต้อนรับบุคคลภายนอกที่มาติดต่อบริษัท งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั่วไป งานอื่นๆ ที่ไม่เข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง งานการกุศลทั่วไปของพนักงานบริษัท งานกิจกรรม 5 ส
7.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ หญิง/ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป บริหารธุรกิจ  การตลาด   เศรษฐศาสตร์  หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานตรงกับลักษณะงานที่กำหนด
- ประสบการณ์ด้านผู้จัดการ อย่างน้อย 5  ปี
- มีบุคลิกภาพดี/น่าเชื่อถือ/ มีมนุษย์-สัมพันธ์ดี/มีภาวะผู้นำความรู้งานนิติกรรมสัญญา
- มีความเป็นผู้นำสูง ทำงานเป็นทีมได้ดี และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- มีความซื่อสัตย์ อดทนขยันหมั่นเพียร กระตือรือร้น พร้อมที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความริเริ่ม
- มีปฎิภาณไหวพริบและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- ถ้ามีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทมหาชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

กรอกใบสมัคร

จำนวนที่รับ 2 อัตรา

1.ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบบริษัท
2.สอบทานข้อมูลความถุูกต้องด้านกฎหมาย
3.กำหนดแผนตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
4.ทบทวนหลักการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบบริษัท 
5.จัดทำรายงานสรุปผล ข้อเสนอแนะ และการติดตามผล
6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 – 40 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี   สาขาการบัญชี , การเงิน นิติศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน 0 - 3 ปี
- มีความรู้ทางด้านบัญชี และ ตรวจสอบภายใน
- มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน งานด้าน compliance จากสถาบันการเงิน หรือ บริษัทมหาชน
- สามารถใช้โปรแกรม word , excel ได้เป็นอย่างดี

กรอกใบสมัคร

จำนวน : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

หน้าที่และรายละเอียดของงาน • ติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

• นำเสนอข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงของบริษัทให้แก่นักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

• สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักวิเคราะห์และผู้ลงทุน

• เสริมสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อนักลงทุน

• ประสานงานและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานนักลงทุนสัมพันธ์แก่ผู้บริหารบริษัท

• เป็นคนกลางในการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกบริษัท

• ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของข้อมูลเพื่อสนับสนุนผู้บริหารของบริษัท ในการติดต่อกับบุคคลภายนอกรวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

• จัดประชุมนักวิเคราะห์ นักลงทุน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท

• ชี้แจงให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์และนักลงทุน

• รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุน ผู้วิเคราะห์

• ดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นตัวกลางในการรับข้อเสนอแนะจากนักลงทุนผู้ถือหุ้น ผู้วิเคราะห์ เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร

• ติดตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัท และข่าวสารต่างๆ ในตลาด และบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเพื่อประเมินผลกระทบ และเสนอแนวทางแก้ไข

• ติดตามกฎ ระเบียบของทางราชการ และหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อนำมาปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ

• จัดทำและรวบรวมข้อมูลของบริษัทอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และเป็นไปตามกฎระเบียบของทางการและจัดเตรียมข้อมูล เพื่อนำเสนอนักลงทุน วิเคราะห์ บุคคลภายในและภายนอก

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศหญิง / ชาย

อายุ : 25 - 38 ปี

วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์

มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวางแผน การคิดกลยุทธ์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การบริหารความเสี่ยง

การเจราจาต่อรอง การประสานงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้

มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม Word, Excel, Power Point ได้ดี

 

กรอกใบสมัคร

จำนวน : 20 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์ และตามที่ตกลง

หน้าที่และรายละเอียดของงาน -ติดตามเร่งรัดหนี้สิน และเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระ

-ติดตามการยึดรถ ในกรณีที่มีการค้างชำระ จนถึงที่สุด

-เจรจาต่อรอง กับลูกค้า ในกรณี การเร่งรัดการขำระด่วน

-ดูแลส่วนงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อคุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ ชาย-หญิง

อายุ 23 ปีขึ้นไป ถ้าเป็นชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

มีประสบการณ์เกี่ยวกับไฟแนนซ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

กรอกใบสมัคร

จำนวน : 50 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/หรือตามที่ตกลง

หน้าที่และรายละเอียดของงาน 1.ติดต่อเจ้าของเต๊นท์รถ สร้างความสัมพันธ์

2.ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ผู้เช่าซื้อ และเอกสารสัญญา

3.ทำรายงาน สรุปเอกสารเสนอข้อมูลผู้เช่าซื้อ ผู้จัดการ

4.ติดต่อขนส่ง ผู้เช่าซื้อ ในการโอนรถ

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ ชาย-หญิง อายุ 23ปี ขึ้นไป

ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หรือต่ำกว่าหากมีประสบการณ์โดยตรง

สามารถปฏิบัติงานภาคสนามนอกสถานที่ได้

ประเมินสถานะการณ์ตลาดและพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่

กรอกใบสมัคร