ร่วมงาน กับเรา

สวัสดิการพื้นฐานและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพกับบริษัท
สวัสดิการพื้นฐานของบริษัท : บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงาน "เสมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน" จึงมีนโยบายในการดูแลค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ
ที่ช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานไปจนถึงครอบครัวพนักงานให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติงานระดับเดียวกับบริษัทชั้นนำของประเทศ ดังนี้
 • ค่าตอบแทนการทำงาน
 • ค่าครองชีพ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ และความสามารถพนักงาน)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักกรณีออกต่างจังหวัด
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม
 • การฝึกอบรม / สัมมนา
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ค่าจัดงานฌาปนกิจศพ พนักงาน หรือสมาชิกของครอบครัวพนักงานเสียชีวิต (บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตร)
 

“พนักงานคือทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดของบริษัท ”

เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ:    บริษัทมีหลักเกณฑ์ มีการวางแผนพัฒนาอาชีพที่เป็นระบบในการเลื่อนขั้น และตำแหน่งงาน ที่เป็นธรรม และเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการทำงานของบุคลากร ให้สั่งสมประสบการณ์ และผลงานให้มีคุณภาพ และมีศักยภาพที่เพียงพอและเหมาะสมในการที่จะดำรงตำแหน่ง

รายละเอียดงาน
ประเมินราคาหลักประกันรถบรรทุก
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย / เพศหญิง
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, สถิติประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการประเมินราคารถยนต์หรือรถบรรทุก หรือมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์
5. มีความอดทนและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
 

กรอกใบสมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกบริษัท เพื่อวางแผนกลยุทธ์ กำหนดนโยบาย และแผนงานในการบริหารความเสี่ยง
 2. จัดทำและทบทวนนโยบาย ระเบียบ และคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนทั้งในภาวะปกติและ ภาวะวิกฤต
 3. บริหารพอร์ตสินเชื่อของบริษัท จัดทำรายงานเชิงการบริหาร จัดทำนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 4. พัฒนาแบบจำลองและเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Risk Model) บริหารสินเชื่อ รวมถึงตรวจสอบการประเมินค่าความสูญเสียที่เกิดจากการให้สินเชื่อ (Default Risk Model)
 5. พัฒนาเครื่องมือและระบบเตือนภัยความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Early Warning System)
 6. ทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress test) เพื่อประเมินความเสียหายหรือผลกระทบต่อความมั่นคงของฐานะและการดำเนินการในด้านต่างๆ ของบริษัท  
 7. จัดทำกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance รวมถึงจัดทำ Portfolio View of Risk เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของบริษัท
 8. ติดตาม และรายงานความเสี่ยงในภาพรวมระดับองค์กร (Risk Analysis on The Aggregated Portfolio, Integration of All Type of Risk) รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงตนเอง (RCSA)
คุณสมบัติของตำแหน่ง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ นโยบาย หลักเกณฑ์มาตรฐานสากล ด้านการบริหารความเสี่ยง
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจลิสซิ่ง หรือเช่าซื้อ หรือธุรกิจสถาบันการเงิน ในภาพรวม ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
 • มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงเป็นผู้มีทัศนคติที่ดี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Excel และ Powerpoint เป็นอย่างดี

กรอกใบสมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ
             วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของลูกค้าในการผ่อนชำระสินเชื่อกับบริษัทฯ สอบทานการวิเคราะห์สินเชื่อสาขาและสรุปเป็นรายงานใช้ในการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการวิเคราะห์ ออกแบบระบบฐานข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้ม และปัญหาที่พบในการวิเคราะห์สินเชื่อ รวมทั้งพัฒนา Credit scoring เพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานในการคัดกรองลูกค้าที่ดีมีคุณภาพเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและโอกาสในการก่อ NPL ให้กับบริษัทฯ

คุณสมบัติตำแหน่ง
- ไม่จำกัดเพศ อายุ24ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บัญชี-การเงิน รัฐศาสตร์ หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทางด้านการวิเคราะห์สินเชื่ออย่างน้อย 1 ปี
- สามารถใช้งาน Microsoft พื้นฐานได้  / วิเคราะห์งบการเงินได้ 
- พร้อมเรียนรู้งานใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 

กรอกใบสมัคร

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

 1. ดูแลการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมฐานข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลประกอบการและทิศทางการดำเนินงานของธนาคาร ให้พร้อมสำหรับการเปิดเผยต่อนักลงทุน และสาธารณชน
 2. เสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานและภาพลักษณ์ของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 3. ควบคุมดูแลการจัดทำฐานข้อมูลและศึกษาความเห็นของของนักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึงการจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเห็นของนักวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะบริษัท
 4. สนับสนุนผู้บริหาร หรือเป็นตัวแทนบริษัทในการติดต่อสื่อสาร เพื่อเปิดเผยสารสนเทศและตอบข้อซักถามทั่วไปกับนักลงทุน และนักวิเคราะห์
 5. พิจารณาความเหมาะสมของช่องทางการสื่อสาร และดูแลการประสานงานการใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ได้แก่ การจัด Company Visit ส าหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ ณ ที่ทำการของบริษัท การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) เพื่อชี้แจงผลประกอบการและทิศทางการดำเนินงาน การเข้าร่วม Road show และ/หรือ Investor Conference และการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ SET Disclosure และส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ใน Website ของบริษัท
 6. ดูแลการจัดเตรียมรายงาน บทวิเคราะห์ฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) รายไตรมาส และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมถึงการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำหนังสือชี้ชวนใช้ประกอบการเสนอขายหลักทรัพย์
 7. ดูแลการจัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับผลประกอบการและทิศทางการดำเนินงาน รวมทั้งประสานงานกับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency)
 8. ติดตาม วิเคราะห์ ดูแลการจัดทำและการนำเสนอรายงานผลประกอบการ ภาวะตลาด สถานะ และการเคลื่อนไหวของบริษัท เทียบกับคู่เทียบอื่นๆ
คุณสมบัตตำแหน่ง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจ แผนการเงิน หรืองบประมาณ หรืองานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ นโยบาย หลักเกณฑ์มาตรฐานสากล ด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจลิสซิ่ง หรือเช่าซื้อ หรือธุรกิจสถาบันการเงิน ในภาพรวม ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
 • มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงเป็นผู้มีทัศนคติที่ดี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจ แผนการเงิน หรืองบประมาณ หรืองานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ นโยบาย หลักเกณฑ์มาตรฐานสากล ด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจลิสซิ่ง หรือเช่าซื้อ หรือธุรกิจสถาบันการเงิน ในภาพรวม ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
 • มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงเป็นผู้มีทัศนคติที่ดี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Excel และ Powerpoint เป็นอย่างดี

กรอกใบสมัคร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ออกแบบแผนงานและดูแลการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การสรรหาว่าจ้าง การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบแผนงานและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาองค์กรและการฝึกอบรม ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งติดตามและประเมินผลความสำเร็จในบริหารและพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทและพัฒนาระบบการทำงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 
คุณสมบัติของตำแหน่ง
- ไม่จำกัดเพศอายุ35ปีขึ้นไป
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ / บริหารรัฐกิจ / นิติศาสตร์ / จิตวิทยา / บริหารทรัพยากรมนุษย์ / การจัดการทั่วไป / หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 8 ปี ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ครอบคลุมงานระบบงาน HRM / HRD และดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับแผนก หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีความเป็นผู้นำ / มีทักษะในการสื่อสารจูงใจ / มีความรู้ด้าน KPI /Career Path / Succession Plan
- มีทักษะ ความรู้ด้าน Word, Excel, Power Point, ภาษาอังกฤษ
 

กรอกใบสมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดำเนินการตามแผนงานและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การสรรหาว่าจ้าง การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดแผนงานและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาองค์กร และการฝึกอบรม ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งติดตามและประเมินผลความสำเร็จในบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทและพัฒนาระบบการทำงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 
คุณสมบัติของตำแหน่งงาน
 
- ไม่จำกัดเพศ อายุ40ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ / บริหารรัฐกิจ / นิติศาสตร์ / จิตวิทยา / บริหารทรัพยากรมนุษย์ / การจัดการทั่วไป / หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 10 ปี ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ครอบคลุมงานระบบงาน HRM / HRD และดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับแผนก หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 5 ปี
- มีความเป็นผู้นำ / มีทักษะในการสื่อสารจูงใจ / มีความรู้ด้าน KPI /Career Path / Succession Plan
- มีทักษะความรู้ด้าน Word, Excel, Power Point, ภาษาอังกฤษ

กรอกใบสมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.รวบรวมความต้องการจากผู้ใช้งานและข้อมูลการดำเนินการของธุรกิจ
2.เก็บข้อมูลขั้นตอนการทำงานตามข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานต่างๆ
3.ออกแบบขั้นตอนการทำงานตามข้อมูลที่ได้วิเคราะห์
4.ติดตามความคืบหน้าของโครงการ 
5.ควบคุมการทดสอบระบบ
6.สนับสนุนการใช้งานระบบให้แก่ผู้ใช้งานกรณีโปรแกรมมีปัญหา 
7.ประสานงานระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ให้บริการ เพื่อปรับปรุงระบบงานให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพติดตามงานจากผู้ให้บริการเพื่อปรับปรุงระบบงาน
8.ฝึกอบรมให้ผู้ใช้งานรับทราบและเข้าใจในระบบ
9.งานอื่นๆที่ได้รับการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของตำแหน่ง
- ไม่จำกัดเพศ อายุ25ปีขึ้นไป
 - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- สามารถใช้งาน MS-SQL Server หรือ MySQL
- มีความรู้ด้านการทำ Work Flows,Test Case
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
 - มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงเป็นผู้มีทัศนคติที่
- สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 

กรอกใบสมัคร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  - ดำเนินการตามแผนงานด้านการออกแบบพัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านระบบโครงสร้างของเทคโนโลยีสารสนเทศ   เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยนายและเป้าหมายของบริษัท
คุณสมบัติของตำแหน่งงาน
- ไม่จำกัดเพศอายุ24 – 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงานที่่เกี่ยวข้อง 0 – 7 ปี
- มีความเป็นผู้นำ / มีทักษะในการสื่อสารจูงใจ / มีความรู้ด้าน Server, Network
- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ

กรอกใบสมัคร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 - ติดตามประสานงาน สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและคู่ค้า จัดหาข้อมูลให้ทันสมัยเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดทำแคมเปญทางการตลาด เช่น ภาวะตลาด คู่แข่ง ข้อมูลเต็นท์ รวมทั้งจัดหายอดตามเป้าหมายของธุรกิจที่บริษัทกำหนด รวมทั้งรวบรวมข้อมูลยอดเช่าซื้อ และหนี้เสีย NPL เพื่อจัดทำข้อมูลทางการตลาดที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท
 คุณสมบัติของตำแหน่งงาน
 - ไม่จำกัดเพศ อายุ25ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด / การจัดการทั่วไป / หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 1 ปี
- มีทักษะในการบริหารจัดการและการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก / มีทักษะการสื่อสารที่ดี / มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- ความรู้ด้าน Word, Excel, Power point, Social Media /โปรแกรมด้านกราฟิกและสื่อออนไลน์

กรอกใบสมัคร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ควบคุมดูแล การสอบทานเอกสารยื่นขอเช่าซื้อ และตรวจสอบการพิมพ์สัญญาของสาขา ควบคุม ดูแลให้การจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบการคัดเลือกผู้ขายให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตลอดจนควบคุมดูแลด้านงานรถยึด และควบคุมการตรวจเช็ครถยึด และตรวจสอบค่าใช้จ่ายรถยึดแต่ละคัน พร้อมทั้งควบคุมการออกจดหมายและกำกับดูแล การประสานงานและการเช็คค่าเบี้ยประกันภัย และตรวจสอบเอกสารประกอบการส่งพิจารณา รวมทั้งควบคุมดูแลการออกบิลและบัตรชำระค่างวดที่จัดส่งให้ลูกค้า ทุกรายเพื่อลดความผิด พลาดที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งควบคุมและบริหารการใช้รถยนต์ ของบริษัทโดยจัดสรรให้เพียงพอต่อการใช้งานและมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
คุณสมบัติของตำแหน่งงาน
- ไม่จำกัดเพศ อายุ30ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป / บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ, บริหารงานสินเชื่อ, งานเช่าซื้อ อย่างน้อย 3 ปี
- มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต (นว.) / ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย(นช.)
- มีความเป็นผู้นำ / มีความละเอียดรอบคอบ / มีการคิดเชิงวิเคราะห์
- มีทักษะ ความรู้ด้าน Word, Excel, PowerPoint
 

กรอกใบสมัคร

ขอบเขตของงาน (Scope of Work) :

 • วิเคราะห์ข้อมูลและดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ทางการตลาด ที่สอดคล้องกับแผน
ธุรกิจของบริษัทและ สถานการณ์ปัจจุบัน
 • จัดทำแผนการตลาดทั้งแบบออฟไลน์ และออนไลน์ เพื่อมุ่งเน้นดำเนินงานในการขยายฐานลูกค้าใหม่
 • วางแผนและจัดทำแผนงาน Campaign Marketing ร่วมกับทีมการตลาด
 • ติดตามและประเมินผล พร้อมจัดทำรายงาน
 • วิเคราะห์ Consumer Insight คือความต้องการของลูกค้าในเรื่องของ Customer Journey การเสนอ.
ข้อมูล Content ของกลุ่มเป้าหมาย Influencer ที่กลุ่มเป้าหมาย


  คุณสมบัติ (Qualification) :
 
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการตลาด / บริหารธุรกิจ / การจัดการทั่วไป / หรือสาขาที่
  •    
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารช่องทางการขาย กลยุทธ์การตลาด/การขาย หรือมีประสบการณ์ในธุรกิจเช่า
    ซื้อ/ธนาคาร / การบริหารงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนการตลาดออนไลน์ มีทักษะ เจรจาต่อรอง
 • มีทักษะการใช้ Social Media และการวางแผนการตลาดออนไลน์ และ ออฟไลน์
 • มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft word , excel , power point , Pivot , V lookup , Other ใน
  •    
 • มีประสบการณ์ด้าน Project Management, Business Development จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจในด้าน Business Strategy, P&L Management และ Feasibility Studies
 • มีทักษะด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ (Data Analytics)

กรอกใบสมัคร

รายละเอียดงาน
วิเคราะห์ข้อมูล(Data Analysis)รวบรวม บันทึก อีกทั้งวิเคราะห์ข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ดึงข้อมูลจากระบบต่างๆเพื่อจัดทำReportสรุปผลและรายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการทำงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขจัดเตรียมพร้อมทั้งรวบรวบข้อมูลและนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ให้กับผู้เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติประยุกต์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ไม่จำกัดเพศอายุ 22ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดการข้อมูล
- มีทักษะการใช้โปรแกรมMicrosoft office(Excel,Pivot Table,VLOOKUP) ได้เป็นอย่างดี
- มีความรอบรู้ในธุรกิจลิสซิ่งหรือเช่าซื้อหรือธุรกิจสถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานได้ทุกระดับ

กรอกใบสมัคร

ขอบเขตของงาน (Scope of Work) :

 • ร่วมดำเนินการตามแผนการติดตามและควบคุมคุณภาพสินเชื่อที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทและสถานการณ์ปัจจุบัน
 • ติดตามเป้าหมายยอดปล่อยสินเชื่อรายสาขาและรายบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
 • จัดทำ Dash board เกี่ยวกับการปล่อยยอดสินเชื่อ สถานะลูกหนี้ รวมทั้งจัดอันดับยอดการปล่อยสินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเชื่อระดับสาขา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
 • จัดทำรายงานส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) และปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการปล่อยสินเชื่อของบริษัท
 • รวบรวม วิเคราะห์และจัดทำรายงานเกี่ยวกับสถานะลูกหนี้ NPL ในระดับบุคคล
 • ติดตามและตรวจสอบการอนุมัติสินเชื่อในระดับสาขา
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อรวบรวมข้อมูล สถิติทางการตลาด เพื่อนำมาพัฒนาแผนการติดตามและควบคุมคุณภาพสินเชื่อ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
             คุณสมบัติ (Qualification) :
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป การตลาด / บริหารธุรกิจ / การจัดการทั่วไป / เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผน การวิเคราะห์ทางการตลาด มีความรู้ด้านสินเชื่อเช่าซื้อ หรือสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ทางด้านสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ของงานด้านสินเชื่อธุรกิจ
 • มีความเข้าใจในธุรกิจและลูกค้า การสื่อสาร และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานดี รวมถึงการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเพื่อประกอบการตัดสินใจ

กรอกใบสมัคร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ดำเนินการตามแผนงานด้านการออกแบบพัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านระบบโครงสร้างของเทคโนโลยีสารสนเทศ   เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยนายและเป้าหมายของบริษัท
คุณสมบัติของตำแหน่งงาน
- ไม่จำกัดเพศ อายุ24 – 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานที่่เกี่ยวข้อง 0 – 7 ปี
- มีทักษะในการสื่อสารจูงใจ / มีความรู้ด้าน Server, Network
-  มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ

 

กรอกใบสมัคร

จำนวน หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/หรือตามที่ตกลง

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ร่วมกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อในการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารการขอสินเชื่อจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2.จัดพิมพ์สัญญาเช่าซื้อ
3.จัดทำเอกสารปิดบัญชี
4.เรียกดูรายการชำระเงิน จากระบบของทางธนาคารทั้ง ธนาคารไทยพานิชย์ และธนาคารกรุงเทพ
5.จัดเก็บแฟ้มสัญญาเช่าซื้อ และเล่มทะเบียนรถ
6.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี 
- การศึกษาระดับปริญญาตรี การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft ได้เป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบสูง ทนต่อเเรงกดดันได้ดี
- มีความละเอียดรอบคอบ สาขาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้านลิสซิ่ง หรือ สินเชื่อเช่าซื้อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถขับรถยนต์และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 

กรอกใบสมัคร

จำนวน หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/หรือตามที่ตกลง

หน้าที่และรายละเอียดงาน
1.โทรติดตามให้ลูกหนี้ชำระค่างวดภายในระยะเวลาที่กำหนด
2.ติดตามลูกหนี้แต่ละระดับ
3.บันทึกผลการติดตามลูกหนี้ลงในระบบโปรแกรมเช่าซื้อ  
4.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาขาในการติดตามหนี้ลูกหนี้ค้างชำระที่ติดต่อไม่ได้ 
5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวช , ปวส หรือ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้ไม่น้อยกว่า 1-3 ปีขึ้นไป
- มีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ทวงถามหนี้ 
- สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft Word และ Excel  ได้เป็นอย่างดี
- มีความซื่อสัตย์ อดทนขยันหมั่นเพียร กระตือรือร้น พร้อมที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความริเริ่ม
- สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี

กรอกใบสมัคร

จำนวน : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/หรือตามที่ตกลง

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1.ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดปล่อยสินเชื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
2.ควบคุมการปฏิบัติงานภายในสาขาให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด
3.ควบคุมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายภายในสาขาให้ไม่เกินนโยบายที่บริษัทกำหนด
4.ให้คำปรึกษาในการติดตามรวบรวมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อนำมาพิจารณาประกอบการให้สินเชื่อกับลูกค้าแต่ละราย
5.ตรวจสอบรายงานขอสินเชื่อ พร้อมทั้งให้ความเห็นการขอสินเชื่อของลูกค้าแต่ละรายเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
6.ควบคุมการบริหารหนี้ (NPL) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหนี้เสีย
7.บริการหลังการเช่าซื้อ ทั้งลูกค้า คู่ค้า รายเก่า รายใหม่ เพื่อรักษาฐานลูกค้าของบริษัทฯ และขยายฐานลูกค้ารายใหม่
8.ให้คำปรึกษา แนะนำเทคนิคความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สินเชื่อและการติดตามหนี้ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสาขา
9.กำกับดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสาขาและให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในสาขา
10.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศหญิง/ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
-ประสบการณ์ด้านสินเชื่อ อย่างน้อย 2 ปี
-วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีบุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ
-มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบพบปะผู้คน มีภาวะผู้นำ มีความรู้งานนิติกรรมสัญญา
-มีปฎิภาณไหวพริบและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
-มีความสามารถในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
 

กรอกใบสมัคร

จำนวน : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/หรือตามที่ตกลง

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1.ออกแบบแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารสาขา และกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้เขตและสาขาปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัท 
2.บริหารการดำเนินงานและควบคุมดูแลการดำเนินงานของเขต และสาขา ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3.ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในแผนก เขต และสาขา ให้สอดคล้องกับทิศทางของตลาดและสถานการณ์ของประเทศ 
4.จัดทำแผนงบประมาณและควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
5.ควบคุมการใช้จ่ายของแผนก เขต และสาขาให้เป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
6.ดูแล ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเขตและสาขาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบาย  และเป้าหมายของบริษัท
7.ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานด้านข้อมูลสารสนเทศระหว่างสำนักงานใหญ่ เขตและสาขาต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ
8.ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของสาขาต่าง ๆ ทั้งเป็นรายสาขา และทำการรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานผลภาพรวมของสาขา
9.สำรวจความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับเขตและสาขา เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
10.รวบรวมข้อมูล ปัญหา ข้อเสนอแนะของเขตและสาขา นำมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
11.ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมกับเขตและสาขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
12.ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศหญิง / ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
-ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาทื่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
-มีประสบการณ์ในการบริหารงานสาขา อย่างน้อย 3 ปี
-มีประสบการณ์บริหารงาน เกี่ยวกับสถาบันการเงินในด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
-มีความซื่อสัตย์ อดทนขยันหมั่นเพียร กระตือรือร้น พร้อมที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความริเริ่ม
-มีทักษะในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ดี และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
-มีทัศนคติเชิงบวก และ มีบุคลิกภาพดี
-วางแผน กำหนดกลยุทธ์ กำกับดูแลงานด้านบุคคให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

กรอกใบสมัคร

จำนวน : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/หรือตามที่ตกลง

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. กำหนดแผนงานของสาขาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัท
2. กำหนดยอดปล่อยสินเชื่อ และติดตามผลการดำเนินการให้เป็นเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
3. กำหนดวิธีการและขั้นตอนปฏิบัติงานของทีม
4. ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดเป้าหมายการทำงานของหน่วยงาน พร้อมทั้งติดตามการทำงาน ประเมินผล และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ทีมงาน
5. ตรวจสอบรายงานขอสินเชื่อ พร้อมทั้งให้ความเห็นของการขอสินเชื่อของลูกค้าแต่ละรายเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
6. บริการหลังการเช่าซื้อ ทั้งลูกค้า คู่ค้า รายเก่า รายใหม่ เพื่อรักษาฐานลูกค้าของบริษัทฯ และขยายฐานลูกค้ารายใหม่
7. กำหนดและควบคุมการบริหารหนี้(NPL) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหนี้เสีย
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย – หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
- ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานด้านสินเชื่อเช่าซื้อ หรือ สถาบันการเงิน ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหรือ ผู้จัดการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
- สามารถขันรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขันขี่
- มีความซื่อสัตย์ อดทนขยันหมั่นเพียร กระตือรือร้น พร้อมที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความริเริ่ม
- มีทัศนคติเชิงบวก 

กรอกใบสมัคร

จำนวน : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/หรือตามที่ตกลง

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. ค้นหาข้อมูลเพื่อนำมาประเมินสภาวะแวดล้อมทางการตลาดและการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อการขอสินเชื่อจากลูกค้า
2. ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารประกอบการขอสินเชื่อจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. พบปะลูกค้าเพื่อตรวจสอบสถานที่และรวบรวมข้อมูลประวัติส่วนตัวและข้อมูลอื่นๆที่มีผลต่อการพิจารณาขอสินเชื่อ
4. ติดตามและรวบรวมเอกสารประกอบต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อนำมาพิจารณาประกอบการให้สินเชื่อกับลูกค้าแต่ละราย
5. จัดทำรายงานการขอสินเชื่อ พร้อมทั้งให้ความเห็นการขอสินเชื่อของลูกค้าแต่ละรายเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
6. จัดทำรายงานวิเคราะห์สินเชื่อที่เกินวงเงินอนุมัติ ตลอดจนสินเชื่อที่นอกเหนือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นเพื่อนำส่งให้คณะกรรมการสินเชื่อพิจารณา
7. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมทางด้านการตลาด และสินเชื่อด้วยช่องทางต่างๆ เพื่อจูงใจให้ลูกค้าสนใจที่จะขอสินเชื่อจากบริษัท 
8. ติดตามการขอวงเงินของลูกหนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติ     
9. ดูแลลูกหนี้ที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อป้องกันการเกิดหนี้เสีย
10. ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                                                                                                                           

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- การศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา 
- หากมีประสบการณ์ทำงานด้านสินเชื่อเช่าซืื้อ หรือ สถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่
- มีความซื่อสัตย์ อดทนขยันหมั่นเพียร กระตือรือร้น พร้อมที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความริเริ่ม

 

กรอกใบสมัคร

- Coordinate between IT parties (NCB-Vendor-user)
- Handle NCB data quality process and submission
- Develop and maintenance of software to support business requirement
- Execute Unit Test and System Integration Test
- Programmer
- Web Developer
- Provide application support to end -user

คุณสมบัติ
1.เพศหญิง/ชาย
2.อายุ 23-30 ปี
3.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4.มีประสบการณ์ 0-3 ปี
5.SQL WEB VBNET PHP C VB ASP

กรอกใบสมัคร

1.ประสานงานการปฏิบัติงานของสาขาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ

2.ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานด้านข้อมูลสารสนเทศระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดี่ยวกันเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ 

3.ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของสาขาต่าง ๆ ทั้งเป็นรายสาขา และประมวลผลเป็นภาพรวมของของสาขา เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

4.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ใดตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ
1.เพศหญิง/ชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
2.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ ฃหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีความสามารถในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
4.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
5.มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ ชอบพบปะผู้คน
6.มีใบอนุญาตขับขี่ สามารถขับรถและเดินทางไปต่างจังหวัดได้

กรอกใบสมัคร
เว็บไซต์นี้เก็บคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้จะถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราและช่วยให้เราจำคุณได้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์การเรียกดูของคุณและวิเคราะห์และวัดผู้เข้าชมในเว็บไซต์นี้และสื่ออื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติม ยอมรับ