ร่วมงาน กับเรา

สวัสดิการพื้นฐานและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพกับบริษัท
สวัสดิการพื้นฐานของบริษัท : บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงาน "เสมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน" จึงมีนโยบายในการดูแลค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ
ที่ช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานไปจนถึงครอบครัวพนักงานให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติงานระดับเดียวกับบริษัทชั้นนำของประเทศ ดังนี้
 • ค่าตอบแทนการทำงาน
 • ค่าครองชีพ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ และความสามารถพนักงาน)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักกรณีออกต่างจังหวัด
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม
 • การฝึกอบรม / สัมมนา
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ค่าจัดงานฌาปนกิจศพ พนักงาน หรือสมาชิกของครอบครัวพนักงานเสียชีวิต (บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตร)
 

“พนักงานคือทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดของบริษัท ”

เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ:    บริษัทมีหลักเกณฑ์ มีการวางแผนพัฒนาอาชีพที่เป็นระบบในการเลื่อนขั้น และตำแหน่งงาน ที่เป็นธรรม และเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการทำงานของบุคลากร ให้สั่งสมประสบการณ์ และผลงานให้มีคุณภาพ และมีศักยภาพที่เพียงพอและเหมาะสมในการที่จะดำรงตำแหน่ง

รายละเอียด
1.รวบรวมความต้องการจากผู้ใช้งานและข้อมูลการดำเนินการของธุรกิจ
2.เก็บข้อมูลขั้นตอนการทำงานตามข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานต่างๆ
3.ออกแบบขั้นตอนการทำงานตามข้อมูลที่ได้วิเคราะห์
4.ติดตามความคืบหน้าของโครงการ 
5.ควบคุมการทดสอบระบบ
6.สนับสนุนการใช้งานระบบให้แก่ผู้ใช้งานกรณีโปรแกรมมีปัญหา 
7.ประสานงานระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ให้บริการ เพื่อปรับปรุงระบบงานให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพติดตามงานจากผู้ให้บริการเพื่อปรับปรุงระบบงาน
8.ฝึกอบรมให้ผู้ใช้งานรับทราบและเข้าใจในระบบ
9.งานอื่นๆที่ได้รับการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/หญิง 
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- สามารถใช้งาน MS-SQL Server หรือ MySQL
- มีความรู้ด้านการทำ Work Flows,Test Case
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
- มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงเป็นผู้มีทัศนคติที่
- สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 

กรอกใบสมัคร

รายละเอียดงาน
1.ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบบริษัท
2.สอบทานข้อมูลความถุูกต้องด้านกฎหมาย
3.กำหนดแผนตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
4.ทบทวนหลักการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบบริษัท 
5.จัดทำรายงานสรุปผล ข้อเสนอแนะ และการติดตามผล
6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 35ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี   สาขาการบัญชี , การเงิน นิติศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน 5 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ทางด้านบัญชี และ ตรวจสอบภายใน
- มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน งานด้าน compliance จากสถาบันการเงิน หรือ บริษัทมหาชน
- สามารถใช้โปรแกรม word , excel ได้เป็นอย่างดี

กรอกใบสมัคร

1.รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการเพิ่มเติมงานด้านอาคารสถานที่และงานด้านสาธารณูปโภคทั้งสำนักงานใหญ่ และสาขาเพื่อนำเสนอขออนุมัติ
2.ประสานงานกับช่าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง ในงานเพิ่มเติม ซ่อมแซม บำรุงรักษา ทั้งด้านอาคารสถานที่และด้านสาธารณูปโภค ให้สามารถใช้งานได้ดี 
3.ตรวจสอบงานด้านอาคารสถานที่ และงานด้านสาธารณูปโภค ให้เรียบร้อย แข็งแรงพร้อมใช้งานได้ดี และเป็นไปตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือตามข้อตกลง   

กรอกใบสมัคร

1.สำรวจข้อมูลและสถานการณ์ทางด้านการตลาดเพื่อนำมาวิเคราะห์คู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนคู่แข่งขัน
2.จัดทำโปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้
3.ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของสาขา เพื่อให้ผลการดำเนินงานของสาขาบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
4.ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานด้านข้อมูลสารสนเทศระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดี่ยวกันเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ
5.ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของสาขาต่าง ๆ ทั้งเป็นรายสาขา และทำการรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานผลภาพรวมของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนธุรกิจประจำปี  และนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น แผนปฏิบัติการของ (Action Plan)
6.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ใดตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 

กรอกใบสมัคร

จำนวน : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/หรือตามที่ตกลง

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1.ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดปล่อยสินเชื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
2.ควบคุมการปฏิบัติงานภายในสาขาให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด
3.ควบคุมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายภายในสาขาให้ไม่เกินนโยบายที่บริษัทกำหนด
4.ให้คำปรึกษาในการติดตามรวบรวมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อนำมาพิจารณาประกอบการให้สินเชื่อกับลูกค้าแต่ละราย
5.ตรวจสอบรายงานขอสินเชื่อ พร้อมทั้งให้ความเห็นการขอสินเชื่อของลูกค้าแต่ละรายเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
6.ควบคุมการบริหารหนี้ (NPL) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหนี้เสีย
7.บริการหลังการเช่าซื้อ ทั้งลูกค้า คู่ค้า รายเก่า รายใหม่ เพื่อรักษาฐานลูกค้าของบริษัทฯ และขยายฐานลูกค้ารายใหม่
8.ให้คำปรึกษา แนะนำเทคนิคความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สินเชื่อและการติดตามหนี้ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสาขา
9.กำกับดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสาขาและให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในสาขา
10.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศหญิง/ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
-ประสบการณ์ด้านสินเชื่อ อย่างน้อย 2 ปี
-วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีบุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ
-มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบพบปะผู้คน มีภาวะผู้นำ มีความรู้งานนิติกรรมสัญญา
-มีปฎิภาณไหวพริบและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
-มีความสามารถในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
 

กรอกใบสมัคร

จำนวน : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/หรือตามที่ตกลง

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. ค้นหาข้อมูลเพื่อนำมาประเมินสภาวะแวดล้อมทางการตลาดและการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อการขอสินเชื่อจากลูกค้า
2. ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารประกอบการขอสินเชื่อจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. พบปะลูกค้าเพื่อตรวจสอบสถานที่และรวบรวมข้อมูลประวัติส่วนตัวและข้อมูลอื่นๆที่มีผลต่อการพิจารณาขอสินเชื่อ
4. ติดตามและรวบรวมเอกสารประกอบต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อนำมาพิจารณาประกอบการให้สินเชื่อกับลูกค้าแต่ละราย
5. จัดทำรายงานการขอสินเชื่อ พร้อมทั้งให้ความเห็นการขอสินเชื่อของลูกค้าแต่ละรายเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
6. จัดทำรายงานวิเคราะห์สินเชื่อที่เกินวงเงินอนุมัติ ตลอดจนสินเชื่อที่นอกเหนือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นเพื่อนำส่งให้คณะกรรมการสินเชื่อพิจารณา
7. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมทางด้านการตลาด และสินเชื่อด้วยช่องทางต่างๆ เพื่อจูงใจให้ลูกค้าสนใจที่จะขอสินเชื่อจากบริษัท 
8. ติดตามการขอวงเงินของลูกหนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติ     
9. ดูแลลูกหนี้ที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อป้องกันการเกิดหนี้เสีย
10. ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                                                                                                                           

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- การศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา 
- หากมีประสบการณ์ทำงานด้านสินเชื่อเช่าซืื้อ หรือ สถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่
- มีความซื่อสัตย์ อดทนขยันหมั่นเพียร กระตือรือร้น พร้อมที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความริเริ่ม

 

กรอกใบสมัคร

- Coordinate between IT parties (NCB-Vendor-user)
- Handle NCB data quality process and submission
- Develop and maintenance of software to support business requirement
- Execute Unit Test and System Integration Test
- Programmer
- Web Developer
- Provide application support to end -user

คุณสมบัติ
1.เพศหญิง/ชาย
2.อายุ 23-30 ปี
3.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4.มีประสบการณ์ 0-3 ปี
5.SQL WEB VBNET PHP C VB ASP

กรอกใบสมัคร
เว็บไซต์นี้เก็บคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้จะถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราและช่วยให้เราจำคุณได้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์การเรียกดูของคุณและวิเคราะห์และวัดผู้เข้าชมในเว็บไซต์นี้และสื่ออื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติม ยอมรับ