ร่วมงาน กับเรา

สวัสดิการพื้นฐานและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพกับบริษัท
สวัสดิการพื้นฐานของบริษัท : บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงาน "เสมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน" จึงมีนโยบายในการดูแลค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ
ที่ช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานไปจนถึงครอบครัวพนักงานให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติงานระดับเดียวกับบริษัทชั้นนำของประเทศ ดังนี้
 • ค่าตอบแทนการทำงาน
 • ค่าครองชีพ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ และความสามารถพนักงาน)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักกรณีออกต่างจังหวัด
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม
 • การฝึกอบรม / สัมมนา
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ค่าจัดงานฌาปนกิจศพ พนักงาน หรือสมาชิกของครอบครัวพนักงานเสียชีวิต (บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตร)
 

“พนักงานคือทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดของบริษัท ”

เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ:    บริษัทมีหลักเกณฑ์ มีการวางแผนพัฒนาอาชีพที่เป็นระบบในการเลื่อนขั้น และตำแหน่งงาน ที่เป็นธรรม และเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการทำงานของบุคลากร ให้สั่งสมประสบการณ์ และผลงานให้มีคุณภาพ และมีศักยภาพที่เพียงพอและเหมาะสมในการที่จะดำรงตำแหน่ง

จำนวน หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/หรือตามที่ตกลง

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ร่วมกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อในการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารการขอสินเชื่อจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2.จัดพิมพ์สัญญาเช่าซื้อ
3.จัดทำเอกสารปิดบัญชี
4.เรียกดูรายการชำระเงิน จากระบบของทางธนาคารทั้ง ธนาคารไทยพานิชย์ และธนาคารกรุงเทพ
5.จัดเก็บแฟ้มสัญญาเช่าซื้อ และเล่มทะเบียนรถ
6.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี 
- การศึกษาระดับปริญญาตรี การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft ได้เป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบสูง ทนต่อเเรงกดดันได้ดี
- มีความละเอียดรอบคอบ สาขาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้านลิสซิ่ง หรือ สินเชื่อเช่าซื้อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถขับรถยนต์และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 

กรอกใบสมัคร

จำนวน : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/หรือตามที่ตกลง

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1.ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดปล่อยสินเชื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
2.ควบคุมการปฏิบัติงานภายในสาขาให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด
3.ควบคุมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายภายในสาขาให้ไม่เกินนโยบายที่บริษัทกำหนด
4.ให้คำปรึกษาในการติดตามรวบรวมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อนำมาพิจารณาประกอบการให้สินเชื่อกับลูกค้าแต่ละราย
5.ตรวจสอบรายงานขอสินเชื่อ พร้อมทั้งให้ความเห็นการขอสินเชื่อของลูกค้าแต่ละรายเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
6.ควบคุมการบริหารหนี้ (NPL) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหนี้เสีย
7.บริการหลังการเช่าซื้อ ทั้งลูกค้า คู่ค้า รายเก่า รายใหม่ เพื่อรักษาฐานลูกค้าของบริษัทฯ และขยายฐานลูกค้ารายใหม่
8.ให้คำปรึกษา แนะนำเทคนิคความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สินเชื่อและการติดตามหนี้ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสาขา
9.กำกับดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสาขาและให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในสาขา
10.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศหญิง/ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
-ประสบการณ์ด้านสินเชื่อ อย่างน้อย 2 ปี
-วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีบุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ
-มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบพบปะผู้คน มีภาวะผู้นำ มีความรู้งานนิติกรรมสัญญา
-มีปฎิภาณไหวพริบและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
-มีความสามารถในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
 

กรอกใบสมัคร

จำนวน : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/หรือตามที่ตกลง

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1.ออกแบบแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารสาขา และกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้เขตและสาขาปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัท 
2.บริหารการดำเนินงานและควบคุมดูแลการดำเนินงานของเขต และสาขา ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3.ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในแผนก เขต และสาขา ให้สอดคล้องกับทิศทางของตลาดและสถานการณ์ของประเทศ 
4.จัดทำแผนงบประมาณและควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
5.ควบคุมการใช้จ่ายของแผนก เขต และสาขาให้เป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
6.ดูแล ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเขตและสาขาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบาย  และเป้าหมายของบริษัท
7.ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานด้านข้อมูลสารสนเทศระหว่างสำนักงานใหญ่ เขตและสาขาต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ
8.ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของสาขาต่าง ๆ ทั้งเป็นรายสาขา และทำการรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานผลภาพรวมของสาขา
9.สำรวจความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับเขตและสาขา เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
10.รวบรวมข้อมูล ปัญหา ข้อเสนอแนะของเขตและสาขา นำมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
11.ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมกับเขตและสาขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
12.ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศหญิง / ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
-ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาทื่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
-มีประสบการณ์ในการบริหารงานสาขา อย่างน้อย 3 ปี
-มีประสบการณ์บริหารงาน เกี่ยวกับสถาบันการเงินในด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
-มีความซื่อสัตย์ อดทนขยันหมั่นเพียร กระตือรือร้น พร้อมที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความริเริ่ม
-มีทักษะในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ดี และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
-มีทัศนคติเชิงบวก และ มีบุคลิกภาพดี
-วางแผน กำหนดกลยุทธ์ กำกับดูแลงานด้านบุคคให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

กรอกใบสมัคร

จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/หรือตามที่ตกลง

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1.วางแผนพัฒนาบุคลากร
2.ออกแบบเเละพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ตลอดจนจัดทำงบประมาณการฝึกอบรมประจำปี
3.ประสานงานการจัดอบรมทั้งหลักสูตรภายในและภายนอก
4.จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรม
5.รวบรวมข้อมูลฝึกอบรม ส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
6.งานกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงาน
7.สรุปผลการจัดฝึกอบรม ติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม
8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศหญิง / ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป 
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ในการทำงานด้านวิทยากรและการฝึกอบรมอย่างน้อย 2  ปี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ Job Description , Job Specification , Competency
- มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทำ Career path ,  IDP , Training Road map ได้
- มีความรู้ และสามารถจัดทำ KPI ได้
- สามารถจัดกิจกรรมและเป็นวิทยากรได้
- มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทนต่อแรงกดดันได้ดี 
- มีทัศนคติเชิงบวก
 

กรอกใบสมัคร

จำนวน : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/หรือตามที่ตกลง

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. กำหนดแผนงานของสาขาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัท
2. กำหนดยอดปล่อยสินเชื่อ และติดตามผลการดำเนินการให้เป็นเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
3. กำหนดวิธีการและขั้นตอนปฏิบัติงานของทีม
4. ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดเป้าหมายการทำงานของหน่วยงาน พร้อมทั้งติดตามการทำงาน ประเมินผล และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ทีมงาน
5. ตรวจสอบรายงานขอสินเชื่อ พร้อมทั้งให้ความเห็นของการขอสินเชื่อของลูกค้าแต่ละรายเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
6. บริการหลังการเช่าซื้อ ทั้งลูกค้า คู่ค้า รายเก่า รายใหม่ เพื่อรักษาฐานลูกค้าของบริษัทฯ และขยายฐานลูกค้ารายใหม่
7. กำหนดและควบคุมการบริหารหนี้(NPL) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหนี้เสีย
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย – หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
- ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานด้านสินเชื่อเช่าซื้อ หรือ สถาบันการเงิน ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหรือ ผู้จัดการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
- สามารถขันรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขันขี่
- มีความซื่อสัตย์ อดทนขยันหมั่นเพียร กระตือรือร้น พร้อมที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความริเริ่ม
- มีทัศนคติเชิงบวก 

กรอกใบสมัคร

จำนวน : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/หรือตามที่ตกลง

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. ค้นหาข้อมูลเพื่อนำมาประเมินสภาวะแวดล้อมทางการตลาดและการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อการขอสินเชื่อจากลูกค้า
2. ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารประกอบการขอสินเชื่อจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. พบปะลูกค้าเพื่อตรวจสอบสถานที่และรวบรวมข้อมูลประวัติส่วนตัวและข้อมูลอื่นๆที่มีผลต่อการพิจารณาขอสินเชื่อ
4. ติดตามและรวบรวมเอกสารประกอบต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อนำมาพิจารณาประกอบการให้สินเชื่อกับลูกค้าแต่ละราย
5. จัดทำรายงานการขอสินเชื่อ พร้อมทั้งให้ความเห็นการขอสินเชื่อของลูกค้าแต่ละรายเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
6. จัดทำรายงานวิเคราะห์สินเชื่อที่เกินวงเงินอนุมัติ ตลอดจนสินเชื่อที่นอกเหนือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นเพื่อนำส่งให้คณะกรรมการสินเชื่อพิจารณา
7. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมทางด้านการตลาด และสินเชื่อด้วยช่องทางต่างๆ เพื่อจูงใจให้ลูกค้าสนใจที่จะขอสินเชื่อจากบริษัท 
8. ติดตามการขอวงเงินของลูกหนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติ     
9. ดูแลลูกหนี้ที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อป้องกันการเกิดหนี้เสีย
10. ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                                                                                                                           

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- การศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา 
- หากมีประสบการณ์ทำงานด้านสินเชื่อเช่าซืื้อ หรือ สถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่
- มีความซื่อสัตย์ อดทนขยันหมั่นเพียร กระตือรือร้น พร้อมที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความริเริ่ม

 

กรอกใบสมัคร
เว็บไซต์นี้เก็บคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้จะถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราและช่วยให้เราจำคุณได้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์การเรียกดูของคุณและวิเคราะห์และวัดผู้เข้าชมในเว็บไซต์นี้และสื่ออื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติม ยอมรับ