Job Opportunities | Micro Leasing
ฝ่าย

บริหารสาขา

Department

-

จำนวน

หลายอัตรา

เงินเดือน

ตามประสบการณ์ และตามที่ตกลง

Branch

สาขาสระบุรี เชียงใหม่

Responsibilities
 • ควบคุมและบริหารงานสาขา ให้เป็นไปตามระเบียบเพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและมีกำไรสูงสุด
 • บังคับบัญชาพนักงานในสาขา ให้ร่วมมือปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระเบียบวินัย
 • พัฒนางานบริการเพื่อลูกค้า ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว มีความพึงพอใจที่ได้รับบริการทุกครั้ง
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่ บริษัท
 • แสวงหาลูกค้าเพื่อขยายฐานลูกค้ารายใหม่ ตลอดจนดูแลและบริการลูกค้ารายเดิมเพื่อรักษาฐานลูกค้า และบริหารคุณภาพหนี้ของสาขาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
Qualification
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านสินเชื่อเช่าซื้อ หรือ สถาบันการเงิน ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหรือ ผู้จัดการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • มีความซื่อสัตย์ อดทนขยันหมั่นเพียร กระตือรือร้น พร้อมที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความริเริ่ม
 • มีใบอนุญาตินายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย
ฝ่าย

บริหารสาขา

Department

-

จำนวน

หลายอัตรา

เงินเดือน

ตามประสบการณ์ และตามที่ตกลง

Branch

สาขาเชียงใหม่, สระบุรี

Responsibilities
 • ควบคุมและบริหารงานสาขา ให้เป็นไปตามระเบียบ เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและมีกำไรสูงสุด
 • บังคับบัญชาพนักงานในสาขา ให้ร่วมมือปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระเบียบวินัย
 • พัฒนางานบริการเพื่อลูกค้า ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว มีความพึงพอใจที่ได้รับบริการทุกครั้ง
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่ บริษัท
 • แสวงหาลูกค้าเพื่อขยายฐานลูกค้ารายใหม่ ตลอดจนดูแลและบริการลูกค้ารายเดิมเพื่อรักษาฐานลูกค้า และบริหารคุณภาพหนี้ของสาขาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
Qualification
 • เพศ ชาย – หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านสินเชื่อเช่าซื้อ หรือ สถาบันการเงิน ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหรือ ผู้จัดการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • มีความซื่อสัตย์ อดทนขยันหมั่นเพียร กระตือรือร้น พร้อมที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความริเริ่ม
 • มีใบอนุญาตินายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย
ฝ่าย

พัฒนาระบบงานและสารสนเทศ

Department

บริหารโครงสร้างสารสนเทศ

จำนวน

1 อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท/หรือตามที่ตกลง

Branch

สำนักงานใหญ่

Responsibilities
 • บริหารโครงสร้างสารสนเทศ และพัฒนาแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุระกิจของบริษัท
 • ควบคุมติดตาม และตรวจสอบทรัพยากรโครงสร้างสารสนเทศ นำมาวิเคราะห์
 • ปรับปรุงแก้ไขและติดตามระบบป้องกันภัยทางคอมพิวเตอร์ ต่างๆ ร่วมกับแผนกงานที่เกี่ยวข้อง
 • สนับสนุนการใช้งานระบบให้แก่ผู้ใช้งานกรณีมีปัญหาขัดข้อง
 • พัฒนาและปรับปรุงการนำ Technology มาใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิ เช่น Cloud computing
 • ประสานงานระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ให้บริการ เพื่อปรับปรุงระบบงานให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพติดตามงานจากผู้ให้บริการเพื่อปรับปรุงระบบงาน
Qualification
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงาน IT Infrastructure อย่างน้อย 5 ปีและ Public Cloud อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ต่างๆ เช่น Computer Networking (CCNA,CCNE), HCI Server (VMware,AHV), Cloud Computer (AWS, Asuze etc), Micro Service, Docker, Container, Red hat open shift (a Must), SQL server admin /Windows Server 2017 or higher และมีความรู้ด้านออกแบบโครงสร้างสารสนเทศ
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
ฝ่าย

บัญชีและการเงิน

Department

บัญชีและการเงิน

จำนวน

1 อัตรา

เงินเดือน

ตามประสบการณ์ และตามที่ตกลง

Branch

สำนักงานใหญ่ นครปฐม

Responsibilities
 • สอบทานความถูกต้องของการบันทึกบัญชีและภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
 • ติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงินให้แก่ผู้บริหาร
 • ปรับปรุงระบบงานการควบคุมภายใน
Qualification
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้สูตร Excel และโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้เป็นอย่างดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง ทนต่อเเรงกดดันได้ดี
 • ประสบการณ์ด้านลิสซิ่ง หรือ สินเชื่อเช่าซื้อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ฝ่าย

-

Department

สื่อสารการตลาดและนวัตกรรม

จำนวน

1 อัตรา

เงินเดือน

ตามประสบการณ์ และตามที่ตกลง

Branch

สำนักงานใหญ่

Responsibilities
 • วิเคราะห์และติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง ลูกค้า ตลาด เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้ทันเวลากับการเปลี่ยนแปลง
 • ดูแลและควบคุม ติดตามผล ช่องการการสื่อสาร Digital Marketing Campaign ต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขวิธีการสร้างแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลวางแผนการใช้สื่อ Social Network ทุกช่องทาง ให้ตรงกลุ่มลูกค้ารวมถึงร่วมกำหนดรูปแบบของสื่อที่สามารถกระตุ้นยอดขายได้อย่างเหมาะสม
 • กำหนดและวางแผนการบริหารงบประมาณ อัตรากำลัง ในการส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดและประชาสัมพันธ์
 • รับผิดชอบงาน CSR ขององค์กร ในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงาน CSR
 • จัดทำรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับแนวโน้มของผลิตภัณฑ์แนวโน้มของคู่แข่งด้วยข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาธุรกิจ
Qualification
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สาขานิเทศน์ศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนงานการตลาด / การประชาสัมพันธ์ / ด้าน Digital Marketing หรือ Marketing Communication 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้าน SEO, SEM, Google Analytic, Google AdWords และ/หรือ เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ (Analytic Tools)
 • เข้าใจเรื่องลักษณะของสื่อออนไลน์และสื่อออฟไลน์ประเภทต่างๆ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
ฝ่าย

บริหารสาขา

Department

-

จำนวน

1 อัตรา

เงินเดือน

ตามประสบการณ์ และตามที่ตกลง

Branch

สาขานครสวรรค์

Responsibilities
 • รายงานสรุปยอดปล่อยสินเชื่อรายเดือนของเจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อรายบุคคล
 • ควบคุมการปฏิบัติงานภายในสาขาให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด
 • ควบคุมตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่ายภายในสาขาให้ไม่เกินนโยบายที่บริษัทกำหนดงานด้านเทคนิค
 • ให้คำปรึกษาในการติดตามรวบรวมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อนำมาพิจารณาประกอบการให้สินเชื่อกับลูกค้าแต่ละราย
 • ตรวจสอบรายงานขอสินเชื่อ พร้อมทั้งให้ความเห็นการขอสินเชื่อของลูกค้าแต่ละรายเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
 • ควบคุมการบริหารหนี้ (NPL) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหนี้เสีย
 • บริการหลังการเช่าซื้อ ทั้งลูกค้า คู่ค้า รายเก่า รายใหม่ เพื่อรักษาฐานลูกค้าของบริษัทฯ และขยายฐานลูกค้ารายใหม่
 • ให้คำปรึกษา แนะนำเทคนิคความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สินเชื่อและการติดตามหนี้ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสาขา
Qualification
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี หรือประสบการณ์ ด้านสินเชื่อเช่าซื้อ หรือ สถาบันการเงิน
 • มีใบอนุญาต นว นช
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • การทำงานเป็นทีม
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • รักการบริการ
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ได้
 • การติดต่อประสานงาน
 • การสอนและมอบหมายงาน
 • การจัดการบริหาร
ฝ่าย

พัฒนาระบบงานและสารสนเทศ

Department

พัฒนาระบบสารสนเทศ

จำนวน

1 อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท/หรือตามที่ตกลง

Branch

สำนักงานใหญ่

Responsibilities
 • การออกแบบและพัฒนาระบบซอฟแวร์สำหรับองค์กร
 • กำกับและดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของแผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
 • กำกับและดำเนินการกิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นไปตามแผนงาน โดยใช้ เครื่องมือต่างๆเช่น Scrum
 • ทบทวน Software Requirement Specification ( SRS) จากหน่วยงานที่ร้องขอ
 • ควบคุมดูแลโครงการพัฒนาระบบซอฟแวร์ให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ประสานงานให้ความรู้ อบรม User instruction ระบบสารสนเทศที่จัดทำขึ้น
Qualification
 • เพศชาย-หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ พัฒนาระบบงาน ไม่ต่ำกว่า 2 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีประสบการณ์ด้าน C.NET , Node.JS , React , SQL Query/Store procedure/Function/Tigger, Cloud (AWS,Asuze etc),Micro Service ,Docker ,Container, Red hat open shift , SQL server admin
 • สามารถใช้ Tools ในการจัดการฐานข้อมูลได้ เช่น MS SQL Server, Oracle
 • สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง ทนต่อเเรงกดดันได้ดี
ฝ่าย

บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ

Department

บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ

จำนวน

1 อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท/หรือตามที่ตกลง

Branch

สำนักงานใหญ่

Responsibilities
 • จัดทำนโยบายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี / เฝ้าระวัง และติดตามแนวทางการออกฉบับใหม่ได้ทันสถานการณ์
 • จัดทำ และนำเสนอภาพสรุปผู้บริหาร/สื่อสารหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการ/ควบคุมและติดตามวัดผลการดำเนินการให้ไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายได้
 • มีความสามารถในด้านการสื่อสาร โน้มน้าวปรับรูปแบบ วิธีการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเรียนรู้ หรือพัฒนาตนเองได้เร็ว มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทนในการให้คำอธิบายเนื้อหาที่มีความละเอียด ซับซ้อน หรือมีเนื้อหาที่ค่อนข้างมากได้ดี
 • กำกับดูแล สุ่มตรวจสอบ หาแนวทางประสานงานเพื่อให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติงานดเนินการบริหารจัดการด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม Market conduct
 • กำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และให้คำปรึกษาคำแนะนำ เกี่ยวกับการทำเอกสารข้อตกลง การประมวลข้อมูลส่วนบุคคล/เอกสารข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล/เอกสารรักษาความลับ
 • จัดทำนโยบาย ทบทวน จัดทำรายงานสรุปผล ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบและทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ ทำหน้าที่หน่วยงานกลางในการประสานงานกับหน่วยงาน ปปง. รวมทั้ง พัฒนาเครื่องมือ หรือระบบงานใหม่ ๆ ในการเชื่อมต่อ หรือส่งต่อข้อมูลระหว่างกันได้
 • สามารถลงพื้นที่สาขาได้เป็นครั้งคราว และสามารถพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างการมี ส่วนร่วม วัดผล และเพิ่มการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพได้
Qualification
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ระดับวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ สถิติ หรือสถิติประยุกค์ อักษรศาสตร์หรือศิลปศาสตร์ด้านภาษาหรือการสื่อสาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านสินเชื่อเช่าซื้อ หรือมีประสบการณ์ในงานกำกับดูแลกิจการของสถาบันการเงิน อย่างน้อย 1 ปี หรือ ชอบการเรียนรู้ และมีนิสัยรักการอ่าน
 • สามารถร่วมวิเคราะห์งานลักษณะที่มีซับซ้อนได้
 • ชอบการติดต่อสื่อสารและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่หลากหลานภายใต้ข้อจำกัดได้
 • สามารถนำเสนองานและข้อคิดเห็นให้กับผู้บริหารได้
 • มีใบอนุญาตินายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย
ฝ่าย

บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ

Department

บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ

จำนวน

1 อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท/หรือตามที่ตกลง

Branch

สำนักงานใหญ่

Responsibilities
 • ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและอยู่ในระบบ สามารถนำมาพัฒนาCredit model ได้ และสามารถร่วมพัฒนา ปรับปรุงเพื่อให้เกิดแบบจำลองที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเข้ารวมในการให้ความเห็นในการ Cleansing Data ได้ และสามารถทำงานร่วมกับ Vendorที่ปรึกษาภายนอกได้
 • สามารถวิเคราะห์ สอบทาน การให้สินเชื่อตามนโยบายสินเชื่อ Product Program และเป็นไปตามแบบประเมินรายได้ที่ขออนุมัติได้
 • กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยเฉพาะความเสี่ยงด้านรายได้ที่ไม่คงที่ เพื่อประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง
 • ให้คำปรึกษา ติดตามความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงด้านเทคโนโนโลยีสารสนเทศให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเชื่อมโยงความเสี่ยงด้านเทคโนโนโลยีสารสนเทศกับความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ของบริษัท ได้ร่วมนำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ คณะทำงาน และหน่วยงานด้านเทคโนโนโลยีสารสนเทศได้
 • จัดทำ/ทบทวน และนำเสนอนโยบายหลักเกณฑ์ กรอบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการระบุประเมิน และจัดการความเสี่ยงด้านด้านปฏิบัติการ (Operational RiskManagement) ให้สอดคล้องต่อการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของธุรกิจและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • กำหนดแนวทางในการจัดเก็บความเสียหายด้านปฏิบัติการ (IncidentReport /Loss Data) /วิเคราะห์สาเหตุของเหตุการณ์ความเสียหาย และร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแนวทางในการปรับลดความเสี่ยง ในกรณีที่เป็นเหตุการณ์ความเสียหายที่มีนัยสำคัญ นำเสนอรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Qualification
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ระดับวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป บริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ ศิลปศาสตร์หรืออักษรศาสตร์ด้านการสื่อสาร ปรัชญา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านสินเชื่อเช่าซื้อ หรือมีประสบการณ์ในงานกำกับดูแลกิจการของสถาบันการเงิน อย่างน้อย 1 ปี หรือ ชอบการเรียนรู้ และมีนิสัยรักการอ่าน
 • สามารถร่วมวิเคราะห์งานลักษณะที่มีซับซ้อนได้
 • ชอบการติดต่อสื่อสารและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่หลากหลานภายใต้ข้อจำกัดได้
 • สามารถนำเสนองานและข้อคิดเห็นให้กับผู้บริหารได้
 • มีใบอนุญาตินายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย
ฝ่าย

บริหารสาขา

Department

-

จำนวน

หลายอัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท/ หรือตามที่ตกลง

Branch

สาขานครสวรรค์, นครปฐม, ระยอง, สระบุรี, ทีมเฉพาะกิจ, ชลบุรี

Responsibilities
 • แสวงหาลูกค้า คู่ค้า ตัวแทน เพื่อเพิ่มช่องทางการปล่อยสินเชื่อ
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของเต๊นท์รถ
 • ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ผู้เช่าซื้อ และเอกสารสัญญา
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์สินเชื่อ
 • ติดต่อขนส่ง ผู้เช่าซื้อ ในการโอนรถ
Qualification
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ระดับวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านสินเชื่อเช่าซื้อ หรือ สถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่
 • มีความซื่อสัตย์ อดทนขยันหมั่นเพียร กระตือรือร้น พร้อมที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความริเริ่ม
 • มีใบอนุญาตินายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย
ฝ่าย

พัฒนาระบบงานและสารสนเทศ

Department

-

จำนวน

1 อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท/ หรือตามที่ตกลง

Branch

สำนักงานใหญ่

Responsibilities
 • พัฒนาระบบงานตามโครงการและความต้องการจากผู้ใช้งาน
 • ดำเนินการพัฒนาระบบงาน ภายใต้ขั้นตอนวิธีดำเนินงานของแผนกพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้
 • ประสานงานให้ความรู้ อบรม User instruction ระบบสารสนเทศที่จัดทำขึ้น
 • ดำเนินการทดสอบ และประเมินการทดสอบระบบก่อนส่งมอบ หรือ ก่อนส่งกิจกรรม UAT
Qualification
 • เพศชาย-หญิง อายุ 26 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ พัฒนาระบบงาน ไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีประสบการณ์ด้าน C.NET, Node.JS, React, SQL Query/Store procedure/Function/Tigger, Cloud (AWS,Asuze etc), SRS, Micro Service, Docker, Container, Red hat open shift, SQL server admin
 • สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง ทนต่อเเรงกดดันได้ดี
ฝ่าย

วิเคราะห์สินเชื่อ

Department

วิเคราะห์สินเชื่อ

จำนวน

1 อัตรา

เงินเดือน

ตามประสบการณ์ และตามที่ตกลง

Branch

สำนักงานใหญ่

Responsibilities
 • ตรวจสอบ แยกแยะความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบคำขอสินเชื่อ
 • Verify ยืนยันตัวผู้ขอสินเชื่อทางโทรศัพท์เพื่อรวบรวมข้อมูล ส่วนตัว /ทางการเงิน /คุณสมบัติอาชีพ และหลักประกันที่ขอสินเชื่อ
 • วิเคราะห์ความสี่ยง และความสามารถในการชำระหนี้ ของวงเงินสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์ 5 C'Scoring เพื่อประเมินควบคุมความเสี่ยงของลูกค้าที่มีโอกาสผิดนัดชำระหนี้ ให้เป็นไป ตามมาตรฐานนโยบายบริษัท
 • จัดทำบันทึกเสนออนุมัติสินเชื่อ และนำเสนออนุมัติสินเชื่อต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามลำดับอำนาจอนุมัติ
 • สอบทานงานวิเคราะห์สินเชื่อของเขต และสาขา
Qualification
 • เพศชาย/หญิง 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การเงินการธนาคาร สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การวิเคราะห์สินเชื่อ อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในงานวิเคราะห์สินเชื่อ / วิเคราะห์งบการเงินได้และการคิดอย่างเป็นระบบ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office
ฝ่าย

การตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์

Department

ส่งเสริมการตลาด

จำนวน

1 อัตรา

เงินเดือน

ตามประสบการณ์ และตามที่ตกลง

Branch

สำนักงานใหญ่

Responsibilities

สามารถบริหารเวลา จัดลำดับความสำคัญของงาน จัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการจัดทำข้อมูลในเชิงลักษณะ คิดวิเคราะห์และการคิดเชิงองค์รวมเปิดโค้ด/ปิด Dealer & Agent กับทางสาขา ติดต่อประสานงานกับ Vender ภายนอก ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในบริษัท ควบคุมดูแล STOCK ของพรีเมี่ยมในฝ่าย ควบคุมดูแล งบประมาณ ลงระบบ Budget จัดทำข้อมูลสรุป เบิก-จ่าย เกี่ยวกับแคมเปญ จัดทำและจัดเก็บเอกสารของฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์

Qualification
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี การตลาด การจัดการ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี หรือประสบการณ์ด้านการทำงานด้านการตลาด หรือ ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
ฝ่าย

เร่งรัดและติดตาม

Department

ติดตามหนี้

จำนวน

3 อัตรา

เงินเดือน

ตามประสบการณ์ และตามที่ตกลง

Branch

สำนักงานใหญ่ นครปฐม

Responsibilities
 • โทรติดตามให้ลูกหนี้ชำระค่างวดลูกหนี้ค้างชำระชั้นหนี้ D0 และ D1 คงค้างภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ติดตามหนี้ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนงานการบริหารหนี้ของฝ่ายเร่งรัดและติดตาม และแผนธุรกิจของบริษัท
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาขาในการติดตามหนี้ ลูกหนี้ค้างชำระที่ติดต่อไม่ได้
 • รายงานสถานะผลการติดตามลูกหนี้แต่ละรายที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Qualification
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ระดับวุฒิการศึกษา ม.6, ปวช และ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ทวงถามหนี้
 • สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี
 • การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และ ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางใว้การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี