Apply for a Loan Now! | Micro Leasing

Apply for a Loan Now!

For quick and accurate approval, please fill in the information as accurately as possible.

รายละเอียดคุณสมบัติ และเอกสารต้องเตรียม

คุณสมบัติของพนักงานประจำ หรือบุคคลทั่วไป

1

อายุ 21 - 60 ปี

2

อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

เอกสารที่ต้องเตรียม

1

บัตรประชาชน

2

ทะเบียนบ้าน

3

เล่มทะเบียนรถตัวจริง (กรณีที่จำนำทะเบียน)

4

เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ต่าง ๆ (สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 3 เดือน)

5

สัญญาว่าจ้างงาน

คุณสมบัติเจ้าของกิจการ หรือนิติบุคคล

1

อายุ 21 - 60 ปี

2

อายุกิจการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารที่ต้องเตรียม

1

หนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์

2

บัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจลงนาม

3

เล่มทะเบียนรถตัวจริง (กรณีที่จำนำทะเบียน)

4

งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี

5

เอกสารแสดงรายได้ (สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงที่มาของรายได้)

6

เอกสารใบประกอบการขนส่ง

หมายเหตุ
  1. กรณีลูกค้าขอสินเชื่อเพื่อสภาพคล่อง ต้องถือกรรมสิทธิ์รถมาอย่างน้อย 3 เดือน
  2. อายุรถหรือหลักประกันที่ต้องการขอสินเชื่อ ต้องมีอายุรถไม่เกิน 25 ปี
  3. สามารถจัดลิสซิ่งหรือเช่าซื้อได้สูงสุดถึง 90% ของราคาประเมิน และสามารถขอระยะ เวลาผ่อนสูงสุดได้ถึง 5 ปี
  4. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
Answer Questions with Micro Leasing