ตำแหน่งงานว่าง | Micro Leasing
ฝ่าย

บริหารสาขา

แผนก

-

จำนวน

หลายอัตรา

เงินเดือน

ตามประสบการณ์ และตามที่ตกลง

Branch

สาขาเชียงใหม่, ชลบุรี, นครปฐม, กรุงเทพ บางแค

หน้าที่
 • ควบคุมและบริหารงานสาขา ให้เป็นไปตามระเบียบ เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและมีกำไรสูงสุด
 • บังคับบัญชาพนักงานในสาขา ให้ ร่วมมือปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระเบียบวินัย
 • พัฒนางานบริการเพื่อลูกค้า ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว มีความพึงพอใจที่ได้รับบริการทุกครั้ง
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่ บริษัท
 • แสวงหาลูกค้าเพื่อขยายฐานลูกค้ารายใหม่ ตลอดจนดูแลและ บริการลูกค้ารายเดิมเพื่อรักษาฐานลูกค้า และบริหารคุณภาพหนี้ของสาขาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านสินเชื่อเช่าซื้อ หรือ สถาบันการเงิน ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหรือ ผู้จัดการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • มีความซื่อสัตย์ อดทนขยันหมั่นเพียร กระตือรือร้น พร้อมที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความริเริ่ม
 • มีใบอนุญาตินายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย
ฝ่าย

บริหารสาขา

แผนก

บริหารสาขา

จำนวน

3 อัตรา

เงินเดือน

ตามประสบการณ์ และตามที่ตกลง

Branch

ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคเหนือ

หน้าที่
การดำเนินการตามแผนงานและควบคุมการปฏิบัติงานในการบริหารงานการปล่อยสินเชื่อ, การบริหารหนี้และการพัฒนาบุคลากรในความรับผิดชอบ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลความสำเร็จในการทำงาน เพื่อให้งานภายในพื้นที่ สาขาที่รับผิดชอบ ดำเนินการอย่างมีระบบ และประสิทธิภาพ ตามระบบแผนงานตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี/โท หรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การเงินการธนาคาร สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์สถาบันการเงิน งานสินเชื่อ การตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ หัวหน้างานด้านอื่นๆในสาขา 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • มีใบอนุญาตินายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย
 • มีภาวะผู้นำและมีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
ฝ่าย

บัญชีและการเงิน

แผนก

บัญชีและการเงิน

จำนวน

1 อัตรา

เงินเดือน

ตามประสบการณ์ และตามที่ตกลง

Branch

สำนักงานใหญ่ นครปฐม

หน้าที่
 • สอบทานความถูกต้องของการบันทึกบัญชีและภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
 • ติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงินให้แก่ผู้บริหาร
 • ปรับปรุงระบบงานการควบคุมภายใน
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้สูตร Excel และโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้เป็นอย่างดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง ทนต่อเเรงกดดันได้ดี
 • ประสบการณ์ด้านลิสซิ่ง หรือ สินเชื่อเช่าซื้อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ฝ่าย

บริหารสาขา

แผนก

-

จำนวน

หลายอัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท/หรือตามที่ตกลง

Branch

สาขานครปฐม, อุบล, กทม., แพร่, ปทุมฯ, สมุทรปราการ, สระบุรี

หน้าที่
 • แสวงหาลูกค้า คู่ค้า ตัวแทน เพื่อเพิ่มช่องทางการปล่อยสินเชื่อ
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของเต๊นท์รถ
 • ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ผู้เช่าซื้อ และเอกสารสัญญา
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์สินเชื่อ
 • ติดต่อขนส่ง ผู้เช่าซื้อ ในการโอนรถ
คุณสมบัติ
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านสินเชื่อเช่าซื้อ หรือ สถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่
 • มีความซื่อสัตย์ อดทนขยันหมั่นเพียร กระตือรือร้น พร้อมที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความริเริ่ม
 • มีใบอนุญาตินายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย