Questions | Micro Leasing

การให้สินเชื่อแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถบรรทุกโดยผู้กู้ยังสามารถใช้รถบรรทุกในการประกอบอาชีพได้ตามปกติ
โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์รถบรรทุกมาเป็นของบริษัทฯ

มีประวัติการผ่อนชำระดีและผ่อนมาแล้วอย่างน้อย 24 งวดหรือเหลือระยะเวลาผ่อนชำระคงเหลือไม่เกิน 24 งวด
* ไม่เคยมีประวัติค้างชำระในรอบ 24 เดือน *

ไม่จำเป็นต้องปิดบัญชี เช่น ลูกค้าขอจัดสินเชื่อรีไฟแนนซ์วงเงิน 800,000 บาท แต่มียอดคงค้างชำระรวมดอกเบี้ยกับสินเชื่อเช่าซื้ออยู่ที่ 500,000 บาท
บริษัทจะทำการปิดบัญชีสินเชื่อเช่าซื้อโดยอัตโนมัติและจะทำการคืนเงินให้กับลูกค้า 300,000 บาท

สำหรับประเภทรถ : รถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ 12 ล้อ รวมไปถึงรถหัวลาก รถบรรทุกพ่วง และส่วนหางพ่วง ISUZU, HINO, MITSUBISHI (FUSO)

รถไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ***เงื่อนไขการจัดสินเชื่อเบื้องต้นเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ตราดอกเบี้ยในการจัดไฟแนนซ์นั้น จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติลูกค้าและสภาพรุ่นรถ ปีรถ ระยะเวลาการผ่อนชำระ *หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์พิจารณาของบริษัท

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 25 สาขาทั่วประเทศ โทร : 034-109-200 เปิดบริการวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. หยุดให้บริการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Counter Service Mobile Banking Application ทุกธนาคาร ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ช่องทางรับชำระเป็นผู้กำหนด

คุณสมบัติเจ้าของกิจการ หรือนิติบุคคล

 • อายุ 21 - 60 ปี
 • อายุกิจการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • หนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตุประสงค์ (อายุไม่เกิน 60 วัน)
 • บัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจลงนาม
 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง (กรณีที่จำนำทะเบียน)
 • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารแสดงรายได้ (สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงที่มาของรายได้)
 • เอกสารใบประกอบการขนส่ง

คุณสมบัติของพนักงานประจำ หรือบุคคลทั่วไป

 • อายุ 21-60 ปี
 • อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • บัตรประชาชน (อายุไม่เกิน 30 วัน)
 • ทะเบียนบ้าน
 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง (กรณที่จำนำทะเบียน)
 • เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ต่างๆ
  (สำเนาบัญชีธนาคารย่อนหลัง 6 เดือน สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองอายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • สัญญาว่าจ้างงาน

Currently, we have 25 locations in Thailand as below:

Please see more details using the link below: Branch Search

Customer can contact the company through the communication channels below:

Phone : 034-109-200
Facebook : ไมโครลิสซิ่ง ขวัญใจสิบล้อ
Line : @microleasing

You can apply for a job online using the link below:
http://www.microleasingplc.com

Our Hire Purchase Interest rate depends on many factors such as:

 1. Vehicle mobel
 2. Vehicle age
 3. Vehicle condition
 4. Hire Purchase amount
 5. Hire Purchase Installment period

Where our interest rate may vary from 9% to 14% (Flat Interest Rate)

**Note: Interest rates may vary at the company's discretion.

Our company accepts the following truck brand for Hire Purchase financing:

 • ISUZU
 • HINO
 • MITSUBISHI / FUSO

For more information, please contact us at 034-109-200

We accepts different types of commercial trucks, trailers, and specialty truck for Hire purchase financing.

For more information, please contact us at 034-109-200