สารจากประธานผู้ก่อตั้ง | Micro Leasing

นายธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์

  • ประธานผู้ก่อตั้ง

ในปี 2565 บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทาย จากในหลาย ๆ มิติทั้งการเปลี่ยนแปลงจากมิติเศรษฐกิจ ภายในและภายนอกประเทศ ได้แก่ ภาวะอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น หนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงเป็นประวัติการณ์รวมถึงผล กระทบด้านเศรษฐกิจโลกอันเป็นผลมาจากความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอํานาจ มิติสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยของการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และ ภัยจากโรคระบาด และมิติสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศที่มีนัยสําคัญเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดำเนินธุรกิจของไมโครลิสซิ่ง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ที่ผ่านมา นับเป็นก้าวสําคัญในการยกระดับโมเดลธุรกิจเชื่อมโยงธุรกิจที่อยู่ระบบ ECOSYSTEM ของไมโครลิสซิ่ง โดยได้ทําการดำเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย บริษัท ไมโครอินชัวร์ โบรกเกอร์ จํากัด (MIB) ดำเนินธุรกิจนายหน้า ประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต ที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่ม ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อทั้งรถบรรทุกมือสองและรถจักรยานยนต์ บริษัท ไมโครพลัสลิสซิ่ง จำกัด (MPLUS) ที่เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รวมถึง บริษัท ไมโคร ฟิน จํากัด (MFIN) ที่ตั้งเป้าให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และสินเชื่อที่ไม่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ต้องการเงินหมุนเวียนในธุรกิจ

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นและให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างสัมพันธ์อันดีสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย เน้นการกํากับดูแลกิจการให้มี ความโปร่งใส มีกลไกการตรวจสอบ ถ่วงดุลการบริหารความเสี่ยง รวมถึงดําเนินการ ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และยังคงเดินหน้าขยายสาขา ให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าบนพื้นฐาน ของความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ผมขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ความทุ่มเท และความร่วมมือกันผลักดันการดําเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลัก บรรษัทภิบาลซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่แสดงถึงความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ พร้อมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตอย่าง ยั่งยืนให้แก่กลุ่มธุรกิจไมโครลิสซิ่ง