คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | Micro Leasing
นายเวทย์ นุชเจริญ
นายเวทย์ นุชเจริญ
 • กรรมการอิสระ
 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายวิศาลท์ บูรณสันติกูล
นายวิศาลท์ บูรณสันติกูล
 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการผู้จัดการ
นายธันยกร อัชญาวัฒน์
นายธันยกร อัชญาวัฒน์
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านปฏิบัติการสินเชื่อ
นายเจษฎา อัชญาวัฒน์
นายเจษฎา อัชญาวัฒน์
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • รองกรรมการผู้จัดการ ด้านปฏิบัติการสินเชื่อ
นายปรีดา ไอรมณีรัตน์
นายปรีดา ไอรมณีรัตน์
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • รองกรรมการผู้จัดการด้านทรัพยากรและการลงทุน
นายกานต์ดนัย ชลสุวัฒน์
นายกานต์ดนัย ชลสุวัฒน์
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน
 • เลขานุการบริษัท
นายวิสารท์ เวทยานุกูล
นายวิสารท์ เวทยานุกูล
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน