สารจากประธานกรรมการบริหาร | Micro Leasing

นายวิศาลท์ บูรณสันติกูล

  • ประธานกรรมการบริหาร

ในปี 2565 นับเป็นอีกปีที่ธุรกิจเผชิญกับการท้าทายจากสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างถูกจำกัดภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจและสังคมในทุกภาคส่วน และกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคให้ระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ต่อมาวิกฤติสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ตลอดจนสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดน้ำท่วมหนักเป็นวงกว้างในหลายจังหวัดของภาคอีสาน อย่างไรก็ดีเชื่อมั่นว่าประชาชนและภาคธุรกิจจะสามารถปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เพื่อให้เศรษฐกิจกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ทั้งนี้บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการสินเชื่อรถบรรทุกมือสอง มีการปรับแผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมกับการกำหนดมาตรการป้องกันอย่างรัดกุมให้ได้รับผลกระทบทางลบน้อยที่สุด

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการเปิดสาขาเพิ่มอีก 6 สาขา ปัจจุบันมีสาขาที่ให้บริการทั้งสิ้น 25 สาขา เพื่อให้บริการลูกค้า/คู่ค้าครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างกว้างขวางมากขึ้นนอกเหนือจากการเปิดตัวของ บริษัท ไมโครอินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด ในปี 2564 แล้วนั้น ในปี 2565 เราได้เปิดบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุนเพิ่มอีก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัทไมโครพลัสลิสซิ่งจำกัด ประกอบธุรกิจประเภทสินเชื่อเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์จดทะเบียนจัดตั้งเดือนมีนาคมโดยมีผลการดำเนินงานและอัตราการเติบโตเป็นที่น่าพอใจและบริษัท ไมโคร ฟิน จำกัด ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับจากกระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย

นอกจากนั้นแล้ว บริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ด้วยการนำกรอบการทำงานดังกล่าวมาผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจองค์กร เพื่อตอบสนองความคาดหวังและคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตไปด้วยกันได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการบริหารผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ สถาบันการเงิน และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ ช่วยกันส่งเสริมผลักดันองค์กรให้ประสบความสำเร็จ และให้ความร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถ โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม “กตัญญู ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม” เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป