สังคม | Micro Leasing

การบริหารและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล

บริษัท ตระหนักถึงคุณค่าของพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อ การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท จึงให้ความสำคัญต่อพนักงาน และแรงงานโดยคำนึง ถึงสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมกันแล้วโดยบริษัทจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม สำหรับการพัฒนา บุคลากร บริษัทกำหนดแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อ สร้างความพร้อมให้พนักงานสามารถเติบโตในหน้าที่การงานได้อย่างเหมาะสม

การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยนำแนวคิด การพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มาเป็นหลักในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และตระหนักถึงความสำคัญต่อความปลอดภัยของชีวิตและสุขอนามัยของ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและผู้มาติดต่อ จึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

สิทธิมนุษยชน

บริษัท ไมโครลิสซึ่งจำกัด (มหาชน) (“บริษัท ”) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในห่วงโซ่คุณค่าตามหลักการกำกับดูแลกิจการรที่ดีและตระหนักดีว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นความรับผิดชอบหนึ่งที่สำคัญโดยสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นสิทธิและเสรีภาพบนพื้นฐานที่มีมาแต่กำเนิดและเป็นความเสมอภาคของบุคคลที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ภาษา เผ่าพันธุ์ หรือสถานะอื่นใด