ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ | Micro Leasing
14 พฤษภาคม 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
อ่านเพิ่มเติม
14 พฤษภาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
14 พฤษภาคม 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
03 พฤษภาคม 2567
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
22 เมษายน 2567
แจ้งแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
อ่านเพิ่มเติม
22 เมษายน 2567
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
22 มีนาคม 2567
การเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) 2566
อ่านเพิ่มเติม
21 มีนาคม 2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
23 กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
23 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
23 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 เพิ่มกรรมการและเลือกตั้งกรรมการใหม่ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และงดการจ่ายเงินปันผล
อ่านเพิ่มเติม
23 กุมภาพันธ์ 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม