คณะผู้บริหาร | Micro Leasing
นายวิศาลท์ บูรณสันติกูล
นายวิศาลท์ บูรณสันติกูล
 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการผู้จัดการ
นางรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์
นางรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์
 • กรรมการ
 • รองประธานกรรมการบริหาร
 • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
นายเจษฎา อัชญาวัฒน์
นายเจษฎา อัชญาวัฒน์
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • รองกรรมการผู้จัดการ ด้านปฏิบัติการสินเชื่อ
นายกานต์ดนัย ชลสุวัฒน์
นายกานต์ดนัย ชลสุวัฒน์
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน
 • เลขานุการบริษัท
นายปรีดา ไอรมณีรัตน์
นายปรีดา ไอรมณีรัตน์
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • รองกรรมการผู้จัดการด้านทรัพยากรและการลงทุน
นายธันยกร อัชญาวัฒน์
นายธันยกร อัชญาวัฒน์
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านปฏิบัติการสินเชื่อ
นายวิสารท์ เวทยานุกูล
นายวิสารท์ เวทยานุกูล
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน
นายกฤษฎา อัชญาวัฒน์
นายกฤษฎา อัชญาวัฒน์
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านปฏิบัติการสินเชื่อ