นโยบายและการจ่ายเงินปันผล | Micro Leasing

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

โดยที่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท แผนการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีภายใต้นโยบายดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลภายใต้นโยบายดังกล่าว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในครั้งต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ดาวน์โหลด
วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) รอบผลประกอบการ
23 กุมภาพันธ์ 2567 - - - - 01 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566
24 กุมภาพันธ์ 2566 24 เมษายน 2566 18 พฤษภาคม 2566 เงินสด 0.036 01 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
25 กุมภาพันธ์ 2565 22 เมษายน 2565 20 พฤษภาคม 2565 เงินสด 0.077 01 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
25 กุมภาพันธ์ 2564 22 เมษายน 2564 07 พฤษภาคม 2564 เงินสด 0.055 01 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563