นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น | Micro Leasing

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น

ห้ามมิให้กรรมการ และกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ไมโครลิสซึ่งจำกัด (มหาชน) เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวเพื่อน หรือคนรู้จักโดยให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจว่า บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม

นโยบายการป้องกันการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ดาวน์โหลด

นโยบายงดรับของขวัญ

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มีนโยบาย ขอความร่วมมืองดการให้ของขวัญในช่วงเทศกาลและในโอกาสอื่นๆ ขอขอบคุณในความปรารถนาดีและไมตรีจิตของท่านที่มีต่อกันเสมอมา