นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น | Micro Leasing

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รวมทั้งบริษัทในเครือ และบริษัทร่วม (“บริษัท ฯ”) มีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในแนวทางยึดถือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) อย่างเคร่งครัดในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยการนำเสนอ (offering) การให้คำมั่นสัญญา (promising) การขอ (soliciting) การเรียกร้อง (demanding) การให้หรือรับสินบน (giving or accepting bribes) หรือการกระทำพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption)

นโยบายการป้องกันการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ดาวน์โหลด

นโยบายงดรับของขวัญ

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มีนโยบาย ขอความร่วมมืองดการให้ของขวัญในช่วงเทศกาลและในโอกาสอื่นๆ ขอขอบคุณในความปรารถนาดีและไมตรีจิตของท่านที่มีต่อกันเสมอมา