สารจากประธานกรรมการบริษัท | Micro Leasing

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช อัมโภชน์

  • ประธานกรรมการบริษัท

ในปี 2565 บริษัทยังคงเผชิญวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเป็นผลให้บริษัท ต้องติดตามและประเมินสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานของ บริษัท รวมถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจตามพันธกิจของบริษัท บนพื้นฐานของ ความสมดุลระหว่างลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทยังคงตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตาม หลักธรรมาภิบาลที่ดีตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพองค์กร ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนา มาตรฐานการให้บริการที่ประทับใจและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทและบริษัทมหาชนอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้มีการ ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และทบทวนนโยบาย ที่สำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้กับบุคลากรทุกระดับในบริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นถึง การบริหารธุรกิจได้อย่างมีศักยภาพ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สร้างคุณค่าให้แก่บริษัท อย่างเหมาะสมโดยจะเห็นได้จากรางวัลที่แสดงถึงความโปร่งใส และธรรมาภิบาลที่ดี

รางวัลที่แสดงถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี

1

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM Checklist) ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association)

2

ผลการประเมินบริษัท จดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ (CGR) ในเกณฑ์ “ดีมาก” โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ด้านการเงิน บริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร โดยทริสเรทติ้ง (TRIS Rating) ที่ระดับ “BB+” “Stable” จากฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง พร้อมทั้งพยายามบริหาร ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตร ทางการค้าสถาบันทางการเงิน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ให้ความไว้วางใจ และ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงานทุกท่านที่มุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม กำลังความสามารถ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งในด้านการเติบโตของรายได้การขยาย สาขา การเพิ่มบริษัทย่อย และการบริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจสูงสุด และหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะช่วยกันขับเคลื่อนบริษัทให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงและ ยั่งยืนในอนาคต