สิทธิของผู้ถือหุ้น | Micro Leasing

บริษัทมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกําหนด

กระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นดําเนินการอย่างเปิดเผยโปร่งใสและเป็นธรรมโดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ และความเท่าเทียมกัน ดังนี้

1

สิทธิในการรับทราบข้อมูลผลการดําเนินงาน นโยบายการบริหารงานอย่างสมํ่าเสมอ และทันเวลา

2

สิทธิในการรับส่วนแบ่งกําไรอย่างเท่าเทียมกัน

3

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแสดงความคิดเห็นในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง ประเด็นที่สําคัญต่าง ๆ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วน น้อยในการเสนอเพิ่ม วาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ

4

สิทธิในการรับทราบข้อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน

5

ปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความซี่อสัตย์สุจริตและดําเนินการใด ๆ ด้วยความเป็นธรรม และเท่าเทียม

6

มุ่งบริหารบริษัท ให้เจริญเติบโต มั่นคงสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น รายงาน ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึง สถานภาพขององค์กรโดยสมํ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริงรวมทั้งแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและลบด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ