คณะกรรมการบริษัท | Micro Leasing
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กริช อัมโภชน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กริช อัมโภชน์
 • ประธานกรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
นายเวทย์ นุชเจริญ
นายเวทย์ นุชเจริญ
 • กรรมการอิสระ
 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์
นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
ดร. พิจักษณ์ จันทวิโรจน์
ดร. พิจักษณ์ จันทวิโรจน์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์
นายธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์
 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายวิศาลท์ บูรณสันติกูล
นายวิศาลท์ บูรณสันติกูล
 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการผู้จัดการ
นางรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์
นางรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์
 • กรรมการ
 • รองประธานกรรมการบริหาร
 • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
นายธันยกร อัชญาวัฒน์
นายธันยกร อัชญาวัฒน์
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านปฏิบัติการสินเชื่อ
นายเจษฎา อัชญาวัฒน์
นายเจษฎา อัชญาวัฒน์
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • รองกรรมการผู้จัดการ ด้านปฏิบัติการสินเชื่อ
นายกฤษฎา อัชญาวัฒน์
นายกฤษฎา อัชญาวัฒน์
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านปฏิบัติการสินเชื่อ
นายเกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์
นายเกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์
 • กรรมการ
นายเอกพันธุ์ คุปตวัช
นายเอกพันธุ์ คุปตวัช
 • กรรมการ