ข้อมูลสำคัญทางการเงิน | Micro Leasing
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
รายได้รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
-
ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

2562 2563 2564 2565 2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 2,118.27 2,755.12 4,034.48 5,511.41 5,374.05
หนี้สินรวม 1,038.50 932.07 2,076.12 3,363.89 3,242.51
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,079.77 1,823.05 1,958.36 1,965.50 1,879.18
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 700.00 935.00 935.00 935.00 935.00
รายได้รวม 330.24 454.05 632.36 853.74 919.27
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น - - - - -
กำไรสุทธิ 110.79 135.09 187.46 79.14 -52.54
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.16 0.18 0.20 0.07 -0.06
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 8.39 9.20 8.56 4.79 1.90
ROE (%) 10.26 9.31 9.92 4.03 -2.73
อัตรากำไรสุทธิ (%) 33.55 29.75 29.65 7.63 -8.71