การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Micro Leasing

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารดาวน์โหลด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้า ผู้ค้ำประกัน และคู่สมรสของลูกค้าหรือคู่สมรสของผู้ค้ำประกัน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคู่ค้า นายหน้าหรือผู้แนะนำ หรือผู้ให้กู้ยืมเงิน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคคลทั่วไป หรือวิทยากร
นโยบายการใช้คุกกี้
หนังสือให้ความยินยอม
แบบฟอร์มขอใช้สิทธิตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล