ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | Micro Leasing

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
6,075
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100.00

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
6,765
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย(% Free float)
35.71

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ
1 นายธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์ 218,910,000 23.41
2 นายกฤษฎา อัชญาวัฒน์ 128,750,000 13.77
3 นายเจษฎา อัชญาวัฒน์ 123,150,000 13.17
4 นายธันยกร อัชญาวัฒน์ 52,050,000 5.57
5 นายเกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ 28,000,000 2.99
6 นายสถาพร งามเรืองพงศ์ 24,357,300 2.61
7 นายเอกพันธุ์ คุปตวัช 20,017,600 2.14
8 นางธนิดา จิโรธนภาส 18,842,700 2.02
9 นางวรรณา อัชญาวัฒน์ 16,548,000 1.77
10 นางรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์ 15,952,500 1.71
11 นายอาธร จิโรธนภาส 15,825,900 1.69
12 นายนิปก รักษ์กุลชน 9,100,000 0.97
13 นายชัยยง รักษ์กุลชน 8,540,000 0.91
14 นายประเสริฐ จิตตาศิรินุวัตร 8,000,000 0.86
15 นายสุรชัย เติมคุนานนท์ 7,800,000 0.83
16 นายระวี อารยวัฒนเวช 7,000,000 0.75
17 น.ส. จินตนา ผดุงผล 4,897,900 0.52