ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | Micro Leasing

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
6,680
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100.00

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
6,765
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย(% Free float)
35.71

ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ
1 นายธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์ 218,910,000 23.41
2 นายกฤษฎา อัชญาวัฒน์ 128,750,000 13.77
3 นายเจษฎา อัชญาวัฒน์ 123,150,000 13.17
4 นายธันยกร อัชญาวัฒน์ 52,050,000 5.57
5 นายเกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ 28,000,000 2.99
6 นายสถาพร งามเรืองพงศ์ 26,757,400 2.86
7 นางธนิดา จิโรธนภาส 18,842,700 2.02
8 นางวรรณา อัชญาวัฒน์ 16,548,000 1.77
9 นายอาธร จิโรธนภาส 15,825,900 1.69
10 นางรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์ 14,643,100 1.57