สิ่งแวดล้อม | Micro Leasing

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท มีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล บริษัทได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้พนักงานยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

การลดการใช้ขยะและของเสีย

บริษัทมีการรณรงค์ให้พนักงานมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะ และของเสีย โดยปลูกฝังให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะที่ถูกทิ้งในบริษัทให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากลเพื่อลดปริมาณขยะ และของเสียซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดมลพิษ และเชื้อโรคต่างๆ ในสำนักงาน บริษัท ได้มีการประชาสัมพันธ์ต่างๆ

การลดการใช้กระดาษ

จากปริมาณการใช้กระดาษที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำให้บริษัทมี แนวคิดที่จะปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานกับหน่วยงาน ภายในของฝ่ายงานต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการ ใช้กระดาษ และเป็นการบริหารจัดการการใช้กระดาษให้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

การลดการใช้พลังงาน

ในปี 2565 บริษัท ได้ติดตั้งพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์โซล่าเซลจำนวน 44.2 KW 3 Phase แผงละ 540 Watt จำนวน 82 แผง โดยเริ่มทําการผลิตกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นมา เริ่มแรกอยู่ในช่วงหน้าฝนจึงทําให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่ดีเท่าที่ควร ปัจจุบันผลิตไฟฟ้าดีขึ้นเป็นลำดับ