เศรษฐกิจ | Micro Leasing

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และต่อสังคมจึงได้จัดทำ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Code of Conduct)” ของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ดูเพิ่มเติม

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

ห้ามมิให้กรรมการ และกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ไมโครลิสซึ่งจำกัด (มหาชน) เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวเพื่อน หรือคนรู้จักโดยให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจว่า บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม

ดูเพิ่มเติม

นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในปี 2565 บริษัทได้ดำเนินนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกคนเพื่อให้ทราบถึงปัญหาภัยคุกคามและความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อให้มั่นใจได้ว่า นโยบายต่างๆ ที่บริษัทกำหนดมีการนำไปปฏิบัติ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัท ไมโครลิสซิ่งจำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารความเสี่ยง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรและกำหนดให้มีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากลให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการงานประจำวัน ซึ่งนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรรวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

ดูเพิ่มเติม

หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานและต่อสังคม จึงได้จัดทำ “หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct)” ของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ดูเพิ่มเติม