วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร | Micro Leasing

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการให้บริการสินเชื่อรถ
บรรทุกมือสองของประเทศ

พันธกิจ

ต่อลูกค้าและคู่ค้า
สร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นในบริการที่เป็นเลิศ บริการที่รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ ให้เป็นขวัญใจของลูกค้าและคู่ค้า
ต่อพนักงาน
สร้างทีมงานที่มีคุณภาพ ความชำนาญ เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ และดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพของผู้ร่วมงาน
ต่อผู้ถือหุ้น
ดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน ด้วยความโปร่งใส เพื่อให้ได้ผลตอบแทนอย่างยั่งยืน
ต่อสังคม
ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสด้วยระบบธรรมาภิบาล เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกันกับองค์กร ทั้งลูกค้าและคู่ค้า รวมทั้งให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ค่านิยมของบริษัท