การประชุมผู้ถือหุ้น | Micro Leasing

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารแนบ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เอกสารแนบ
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ข้อมูลประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อมูลประวัติกรรมการเลือกตั้งใหม่
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
ข้อมูลกรรมการอิสระ
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข ค
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
คู่มือการใช้งาน Mobile Application "IR PLUS AGM"
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับการดาวน์โหลดรายงานประจำปี
แผนที่ตั้งบริษัท
หนังสือแจ้งยกเลิกการมอบฉันทะ (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข ค)

การเสนอวาระการประชุม

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567