การประชุมผู้ถือหุ้น | Micro Leasing

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การเสนอวาระการประชุม

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567