ร่วมงานกับเรา | Micro Leasing
" พนักงานคือทรัพย์สินที่มีค่า
มากที่สุดของบริษัท "

ชาวไมโครรู้ดีว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจนและแข็งแกร่ง จะมีคุณค่าต่อพนักงาน และนำไปสู่ความสำเร็จตามอุดมการณ์และเป้าหมายของบริษัทต่อไป

สมัครงาน 064 932 3388

ชาวไมโครเชื่อมั่นในคุณค่าของคน และให้ความสำคัญต่อบุคลากรของบริษัท

เราเชื่อว่าบุคลากรของไมโครทุกคน เป็นฟันเฟืองสำคัญในการร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน เราสนับสนุนให้บุคลากรของไมโคร ยึดมั่นในการปฏิบัติตาม ค่านิยมหลัก 5 ประการ คือ

ค่านิยมทั้ง 5 ประการนี้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารองค์กร และแนวปฏิบัติการทำงานของบุคลากรของชาวไมโคร โดยผู้บริหารได้มีการนำค่านิยมนี้ไปใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนด วัฒนธรรมองค์กรโดยเน้นใน 5 เรื่องคือ

ในการปฏิบัติงานในแต่ละวันจะช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรของชาวไมโครได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่เป็นเลิศผ่านการบริหารและปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานที่มีความมุ่งมั่นและถูกต้องตามหลักจริยธรรม

ทั้งนี้ องค์กรตระหนักว่าวัฒนธรรมองค์กรที่จะมีผลต่อความสำเร็จของไมโครนั้น ขึ้นอยู่กับการที่ไมโครสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่เป็นเลิศผ่านการบริหารและปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานที่มีความมุ่งมั่นและถูกต้องตามหลักจริยธรรม ซึ่งค่านิยมหลักทั้ง 5 และ วัฒนธรรมองค์กรทั้ง 5 ประการจึงถูกกำหนดขึ้นมาเป็น ไมโครDNA ซึ่งสะท้อนถึงการทำงานตามแบบฉบับของชาวไมโคร เพื่อเป็นแนวปฎิบัติทั้งต่อลูกค้าภายในและภายนอก

สวัสดิการพื้นฐานและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพกับบริษัท

สวัสดิการพื้นฐานของบริษัท : บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงาน “เสมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน” จึงมีนโยบายในการดูแลค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ ที่ช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานไปจนถึงครอบครัวพนักงานให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงานระดับเดียวกับบริษัทชั้นนำของประเทศ ดังนี้

 • ค่าตอบแทนการทำงาน
 • ค่าครองชีพ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ และความสามารถพนักงาน)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักกรณีออกต่างจังหวัด
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม
 • การฝึกอบรม / สัมมนา
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ค่าจัดงานฌาปนกิจศพ พนักงาน หรือสมาชิกของครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
  (บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตร)
 • สวัสดิการนวดคอ บ่า ไหล่ ประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 • สวัสดิการพบนักจิตวิทยา ปรึกษาปัญหาต่างๆ ประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 • สวัสดิการพบเภสัช ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ช่องทางการสมัครงาน