นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | Micro Leasing

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และต่อสังคมจึงได้จัดทํา “นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Code of Conduct)” ของบรษัท

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดาวน์โหลด

นโยบายอื่นๆ

เอกสารดาวน์โหลด

นโยบายด้านความยั่งยืน
นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
นโยบายการรักษาความลับ
นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน