ภาพรวมการพัฒนาความยั่งยืน | Micro Leasing
ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำไปสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทไมโครลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการขับเคลื่อน ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) เพื่อนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดระยะ เวลาการดําเนินธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้ความ สําคัญ ครอบคลุมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทั้ง 3 ด้าน

ยุทธศาสตร์และเป้าหมายความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566
ดูทั้งหมด

กิจกรรมเพื่อสังคม