นายเวทย์ นุชเจริญ | Micro Leasing
นายเวทย์ นุชเจริญ

นายเวทย์ นุชเจริญ

 • กรรมการอิสระ
 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

การศึกษา

 • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • ปี 2560 - หลักสูตร การบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส) รุ่น ที่ 9/2560 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • ปี 2558 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SEC/2015
 • ปี 2557 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วตท. รุ่น 18/2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • ปี 2556 - หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 31/2013
 • ปี 2553 - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 3/2553 สถาบันวิทยาการค้า หอการค้าไทย
 • ปี 2549 - หลักสูตร โครงการสัมมนาผู้บริหารและสถาบันการเงินรุ่นที่ 14/2549 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
 • ปี 2549 - หลักสูตร Credit Skills Assessment คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

 • ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา, บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ, บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา, บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

 • ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ทิพย ไอเอสบี จำกัด
 • ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท บีเวลธ์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 • ปี 2563 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ, ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน (บสย. FA Center)
 • ปี 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ปี 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ/ ที่ปรึกษา, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย