นายวิศาลท์ บูรณสันติกูล | Micro Leasing
นายวิศาลท์ บูรณสันติกูล

นายวิศาลท์ บูรณสันติกูล

 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการผู้จัดการ

การศึกษา

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร รัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารองค์กร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

 • ปี 2566 - หลักสูตร Detection of Accounting Irregularities in Fast Growing Business: The Role of Audit Committee : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ปี 2566 - หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กรตาม COSO 2022 : NEW GUIDELINE REQUIREMENT UNDER COSO ERM 2017 รุ่น 2/2566 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
 • ปี 2566 - หลักสูตร Hot Issue for Directors: Climate Governance1/2023: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ปี 2565 - หลักสูตร Hot Issue for Directors : What Directors Need to Know about Digital Assets (DA) รุ่นที่ 3/2022 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ปี 2565 - หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 1/2022: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ปี 2564 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 303/2021: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ปี 2564 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 25/2021 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ปี 2564 - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 37/2021 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ปี 2564 - หลักสูตร Director Refreshment Training Program : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

 • ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ, บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

 • ปี 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ไมโครพลัสลิสซิ่ง จำกัด  
 • ปี 2563 - 2564 ที่ปรึกษา, บริษัท อะเซฟทิค แพค (ประเทศไทย) จำกัด
 • ปี 2556 - 2562 รองกรรมการผู้จัดการ, บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด
 • ปี 2548 - 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต ลีส จำกัด, บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)