นายธันยกร อัชญาวัฒน์ | Micro Leasing
นายธันยกร อัชญาวัฒน์

นายธันยกร อัชญาวัฒน์

  • กรรมการ
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง
  • กรรมการบริหาร
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านปฏิบัติการสินเชื่อ

การศึกษา

  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติการอบรม

  • ปี 2561 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 254/2018

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

  • ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการสินเชื่อ, บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  • ปี 2562 - ปี 2564 กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

  • ปี 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ไมโคร ฟิน จำกัด