นายเจษฎา อัชญาวัฒน์ | Micro Leasing
นายเจษฎา อัชญาวัฒน์

นายเจษฎา อัชญาวัฒน์

 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • รองกรรมการผู้จัดการ ด้านปฏิบัติการสินเชื่อ

การศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติการอบรม

 • ปี 2561 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 259/2018
 • ปี 2561 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2018

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

 • ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการสินเชื่อ, บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2562 - ปี 2564 กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

 • ปี 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ไมโคร ฟิน จำกัด
 • ปี 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ไมโครพลัสลิสซิ่ง จำกัด
 • ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ไมโครอินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด