นายปรีดา ไอรมณีรัตน์ | Micro Leasing
นายปรีดา ไอรมณีรัตน์

นายปรีดา ไอรมณีรัตน์

 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • รองกรรมการผู้จัดการด้านทรัพยากรและการลงทุน

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • ปี 2566 - หลักสูตร Thailand HR Day 2022 (Re-Invent HR) สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
 • ปี 2566 - หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล : บริษัท ไรส์ แอคเซล จำกัด
 • ปี 2566 - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 32/2566 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ปี 2566 - หลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ รุ่น 4/2566 : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ปี 2565 - โครงการพัฒนาวิชาชีพเลขานุการบริษัท ปี 2565 : สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • ปี 2565 - หลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
 • ปี 2565 - หลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงิน 3 มิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปี 2564 - หลักสูตร Data Analyst สมาคมอุตสาหกรรมดิจิตอลไทย ATDI
 • ปี 2562 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 270/2019
 • ปี 2546 - โครงการ มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

 • ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการด้านทรัพยากรและการลงทุน, บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2562 - ปี 2564 กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

 • ปี 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ไมโคร ฟิน จำกัด
 • ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ไมโครอินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด
 • ปี 2558 - ปี 2562 ที่ปรึกษาทางเทคนิค Duco Technology (Hong Kong) Company Limited