นายกานต์ดนัย ชลสุวัฒน์ | Micro Leasing
นายกานต์ดนัย ชลสุวัฒน์

นายกานต์ดนัย ชลสุวัฒน์

 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน
 • เลขานุการบริษัท

การศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการอบรม

 • ปี 2566 - TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 1/2023: Economic Update for CFO : สมาคมจดทะเบียนบริษัทไทย
 • ปี 2566 - หลักสูตรเทคนิคการจัดประชุมคณะกรรมการ : สมาคมจดทะเบียนบริษัทไทย
 • ปี 2565 - หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 50/2022
 • ปี 2565 - โครงการ The Big Blue Ocean : Digital Transformation Course : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2565 - หลักสูตร Process Analytics with Process Mining For Data-Driven Organizations : สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
 • ปี 2565 - TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 4/2022 : ความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลกับบทบาทของ CFO : สมาคมจดทะเบียนบริษัทไทย
 • ปี 2565 - TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 5/2022 : Restructuring Business for Growth : สมาคมจดทะเบียนบริษัทไทย
 • ปี 2565 - TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 6/2022 : บทบาทของ CFO ต่อความยั่งยืนขององค์กร : สมาคมจดทะเบียนบริษัทไทย
 • ปี 2564 - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 117/2021
 • ปี 2564 - Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 56/2021
 • ปี 2564 - โครงการพัฒนาวิชาชีพเลขานุการบริษัท ปี 2564 : สมาคมจดทะเบียนบริษัทไทย
 • ปี 2563 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 168/2020
 • ปี 2562 - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program (CFO) รุ่นที่ 22/2019
 • ปี 2561 - หลักสูตร Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 5/2018

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

 • ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท, บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2562 - ปี 2564 กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน, บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

 • ปี 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ไมโคร ฟิน จำกัด
 • ปี 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ไมโครพลัสลิสซิ่ง จำกัด