นายวิสารท์ เวทยานุกูล | Micro Leasing
นายวิสารท์ เวทยานุกูล

นายวิสารท์ เวทยานุกูล

 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน

การศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประวัติการอบรม

 • ปี 2566 - หลักสูตร Corporate Finance รุ่นที่ 1/2566 : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ปี 2565 - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 38/2022
 • ปี 2563 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 169/2020
 • ปี 2562 - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program (CFO) รุ่นที่ 22/2019
 • ปี 2562 - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 99/2019
 • ปี 2562 - หลักสูตร Orientation Program (CFO) รุ่นที่ 8

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

 • ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน, บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2562 - ปี 2564 กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท, บริษัไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

 • ปี 2560 - ปี 2561 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน, บริษัท มายซิมเปิลไลท์ จำกัด
 • ปี 2560 - ปี 2560 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี, บริษัท วี.เอส.เคม 1970 จำกัด
 • ปี 2558 - ปี 2560 ผู้จัดการทั่วไป, บริษัท อุดรเฟรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด