บมจ.ไมโครลิสซิ่ง ร่วมกับ OKMD จัดอบรม Boot Camp หลักสูตร Micro Transformation Xponential เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ | Micro Leasing

บมจ.ไมโครลิสซิ่ง ร่วมกับ OKMD จัดอบรม Boot Camp หลักสูตร Micro Transformation Xponential เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ

20 กันยายน 2566

AW อบรมผู้บริหาร 800x600.jpg

นายวิศาลท์ บูรณะสันติกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  และคณะผู้บริหาร ได้จับมือร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สบร.หรือ OKMD  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสถาบัน และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบัน OKMD ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร Micro Transformation Xponential : MTX  ซึ่งจัดขึ้นสำหรับผู้บริหารบริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ด้วยการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน โดยเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ

1. สร้าง การมีส่วนร่วม” (Engagement) กับทุกหน่วยงานในองค์กร โดยการจัดกิจกรรม Boot Camp สำหรับหัวหน้างานระดับผู้จัดการและผู้จัดการแผนกจากทุกฝ่าย โดยมุ่งหวังให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับเป้าหมายขององค์กรไปในทิศทางเดียวกัน

2. เกิด การทำงานร่วมกัน” (Synergy) หรือการทำงานแบบประสานและร่วมมือกันข้ามสายงาน/ฝ่ายงาน (Cross-functional collaboration) เพื่อให้หน่วยงานแต่ละหน่วยได้รับรู้สิ่งที่รับผิดชอบของกันและกัน ร่วมวางเป้าหมายที่สำคัญผลักดันให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

3. แบ่งปันเป้าหมายของปี 2024 ของแต่ละหน่วยงานทำให้แต่ละหน่วยงานได้มีการ ระดมสมอง” (Brainstorming) เพื่อหาวิธีการบรรลุเป้าหมายของปี 2024 ไปด้วยกัน สิ่งที่เกิดขึ้นจะสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือระหว่างพนักงานกับองค์กรได้ดียิ่งขึ้น

การวางแผนปรับตัวให้พร้อมรับมือกับความท้าทายนี้แต่เนิ่นๆ ก็เพื่อรักษาความแข็งแกร่งให้องค์กรและสร้างการเติบโตที่ต่อเนื่องและยั่งยืน สร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดฝ่าวิกฤติและความท้าทายรอบด้าน ร่วมพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมกับการทำงานในอนาคตและก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลดิสรัปชันอย่างแท้จริง

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ ไมโครลิสซิ่ง ขวัญใจสิบล้อ
Website : www.microleasingplc.com
Tiktok: www.tiktok.com/@microleasing
Facebook : www.facebook.com/Microleasing
Youtube : www.youtube.com/@microleasing
Line Official Account: @microleasing
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.034-109-200