ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ | Micro Leasing
18 ตุลาคม 2564
การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ และการแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
11 ตุลาคม 2564
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
อ่านเพิ่มเติม
08 ตุลาคม 2564
แจ้งความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทย่อย
อ่านเพิ่มเติม
20 สิงหาคม 2564
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
อ่านเพิ่มเติม
11 สิงหาคม 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
อ่านเพิ่มเติม
11 สิงหาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
11 สิงหาคม 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
11 สิงหาคม 2564
การจัดตั้งบริษัทย่อย
อ่านเพิ่มเติม
29 กรกฎาคม 2564
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป
อ่านเพิ่มเติม
01 มิถุนายน 2564
การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564
อ่านเพิ่มเติม
14 พฤษภาคม 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
อ่านเพิ่มเติม
14 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม