ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ | Micro Leasing
14 พฤษภาคม 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
26 เมษายน 2564
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์บริษัท
อ่านเพิ่มเติม
16 เมษายน 2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
12 เมษายน 2564
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
อ่านเพิ่มเติม
01 เมษายน 2564
ขอแก้ไขการลงมติและแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
อ่านเพิ่มเติม
30 มีนาคม 2564
การเผยแพร่รายงานประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
26 มีนาคม 2564
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
อ่านเพิ่มเติม
22 มีนาคม 2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
01 มีนาคม 2564
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
อ่านเพิ่มเติม
01 มีนาคม 2564
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายเงินปันผล, การออกและเสนอขายหุ้นกู้,การกำหนดวันและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
25 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
25 กุมภาพันธ์ 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
อ่านเพิ่มเติม