ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ | Micro Leasing
19 มกราคม 2567
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 และการเพิ่มจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการใหม่
อ่านเพิ่มเติม
24 พฤศจิกายน 2566
แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤศจิกายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤศจิกายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤศจิกายน 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
29 กันยายน 2566
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
15 สิงหาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
11 สิงหาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
อ่านเพิ่มเติม
11 สิงหาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
11 สิงหาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
01 มิถุนายน 2566
การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566
อ่านเพิ่มเติม
12 พฤษภาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม