ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ | Micro Leasing
25 กุมภาพันธ์ 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
อ่านเพิ่มเติม
25 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
25 กุมภาพันธ์ 2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
25 กุมภาพันธ์ 2565
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
อ่านเพิ่มเติม
01 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
อ่านเพิ่มเติม
27 มกราคม 2565
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป
อ่านเพิ่มเติม
21 มกราคม 2565
แจ้งความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทย่อย
อ่านเพิ่มเติม
09 ธันวาคม 2564
แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565
อ่านเพิ่มเติม
12 พฤศจิกายน 2564
การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2564
อ่านเพิ่มเติม
09 พฤศจิกายน 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
อ่านเพิ่มเติม
09 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
09 พฤศจิกายน 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม