ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ | Micro Leasing
08 สิงหาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
27 กรกฎาคม 2565
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป
อ่านเพิ่มเติม
20 พฤษภาคม 2565
การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤษภาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤษภาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
03 พฤษภาคม 2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์บริษัท
อ่านเพิ่มเติม
22 เมษายน 2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
31 มีนาคม 2565
เผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) 2564
อ่านเพิ่มเติม
23 มีนาคม 2565
แจ้งความคืบหน้าการร่วมทุนจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
อ่านเพิ่มเติม
22 มีนาคม 2565
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
02 มีนาคม 2565
การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
อ่านเพิ่มเติม