ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ | Micro Leasing
20 ตุลาคม 2563
แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อ่านเพิ่มเติม
19 ตุลาคม 2563
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
อ่านเพิ่มเติม
16 ตุลาคม 2563
แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อ่านเพิ่มเติม
30 กันยายน 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
อ่านเพิ่มเติม
30 กันยายน 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
30 กันยายน 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
30 กันยายน 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
อ่านเพิ่มเติม
30 กันยายน 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
30 กันยายน 2563
งบการเงิน ประจำปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
30 กันยายน 2563
ข้อมูลสรุปสารสนเทศ
อ่านเพิ่มเติม
30 กันยายน 2563
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ MICRO เริ่มซื้อขายวันที่ 1 ตุลาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม