ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ | Micro Leasing
12 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
12 พฤษภาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
03 พฤษภาคม 2566
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
25 เมษายน 2566
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
24 เมษายน 2566
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
31 มีนาคม 2566
การเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) 2565
อ่านเพิ่มเติม
23 มีนาคม 2566
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
03 มีนาคม 2566
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2566 เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไมโครพลัสลิสซิ่ง จำกัด
อ่านเพิ่มเติม
24 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)(แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
24 กุมภาพันธ์ 2566
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
24 กุมภาพันธ์ 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
อ่านเพิ่มเติม
24 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม